فرآيندهاي رشد ثابت مستغرق در تصفیه فاضلاب

فرآيندهاي هوادهي رشد ثابت مستغرق شامل سه قسمت است:
بستر
بيوفيلم
مايع
BOD و يا ازت آمونياكي حذف شده از مايع در حال جريان بعد از بيوفيلم اكسيد مي شود.
اكسيژن به وسـيله هـوادهي ديفيوزري به داخل بستر يا با حل شدن اوليه در فاضلاب ورودي تأمین می شود.
فرآينـدهاي فـيلم ثابـت هوازي شامل راكتورهاي بستر آكنده با جريان رو به پايين، راكتورهاي بستر آكنده با جريان رو به بـالا و راكتورهاي بستر سيال با جريان رو به بالا است.
نوع و اندازه بستر عامل مهمي است كه بر مشخصات بهره برداري و عملكردي فرآيندهاي رشد ثابت مستغرق تاثير مي گذارد.
طراحـي هـا از نظـر سـاختار بستر آن ها و جمع آوري و توزيع جريان ورودي و خروجي متفاوت است.
زلال ساز در فرآينـدهاي رشـد ثابت مستغرق هوازي استفاده نمي شود و جامـدات معلـق ورودي و جامـدات اضـافي حاصـل از رشـد بيومس، در سيستم به دام مي افتند و بايد به صورت دوره اي حذف شود.
بيشتر طرح ها به يـك سيـستم شستشوي معكوس نياز دارند و مشابه موردي است كـه در طـرح صـافي سـازي آب بـراي شستـشوي جامدات تجمع يافته معمولاً به صورت روزانه استفاده مـي شـود.
مزايـاي فرآينـدهاي رشـد ثابـت مستغرق:
نياز به فضاي نسبتاً كم
توانايي تصفيه موثر فاضلابهاي رقيق
عدم مشكلات مربوط بـه ته نشيني لجن همانند فرآيند لجن فعال و زيباشناختي
همچنـين در خيلـي از فرآينـدها، فيلتراسيون جامدات براي توليد پساب با كيفيت بالا انجام مي شود. اين چنين سيستمهاي فيلم ثابت، زمانهاي ماند هيدروليكي كمتر از ۱ -۱٫۵ ساعت براساس حجمهاي خالي تانك دارد.
معایب فرآينـدهاي رشـد ثابـت مستغرق:
دارای سيستم پيچيده ای از نظر تجهيزات و كنتـرل هستند
محـدوديتهاي اقتـصادي مقيـاس بـراي كـاربرد در تأسيسات بزرگتر و معمولاً هزينه سرمايه گذاري بيشتر نسبت به تصفيه لجـن فعـال مـي باشـد.

فرآينـدهاي رشـد ثابـت مستغرق عبارتند از:
ـ فرآيند بيوكربن با جريان رو به پايين
ـ فرآينـد بيـوفر و فرآيند بيواستير با جريان رو به بالا
ـ راكتور هوازي بستر سيال با جريان رو به بالا

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • آخرین مطالب

  • تصفیه شیمیایی
   تصفیه شیمیایی بر اساس کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه فاضلاب قرار دارد. در تصفیه خانه های ...
  • قیمت فیلتر شنی
   قیمت فیلتر شنی با ظرفیت (دبی) آبی که نیاز به تصفیه دارد، در ارتباط مستقیم خواهد بود. زیرا ...
  • تصفیه فاضلاب مراکز ت…
   اهمیت تصفیه فاضلاب مراکز تجاری – اداری فاضلاب مراکز اداری از جمله فاضلاب بهداشتی است که ...
  • منبع فیلترینگ و تصفیه تخصصی فاضلابلیست قیمت پکیج تصفیه…
    قیمت پکیج فلزی تصفیه فاضلاب به طور کلی به صورت میانگین برای فاضلاب های بهداشتی وانسانی ...
  • پکیج تصفیه فاضلاباهمیت تصفیه نهایی در…
   پکیج تصفیه فاضلاب در مراحل مختلف و طی فرایند های متعددی پساب های ورودی را تصفیه کرده و ...
 • دسته‌ها

 • به بالای صفحه بردن