تصفیه فاضلاب با مدیای متحرک

سیستم تصفیه فاضلاب Moving Bed Biofilm Reactor) MBBR) از جمله سیستم های رشد چسبیده است که مبنای آن هضم هوازي فاضلاب خام است. در این روش در بخش هوادهي به فاضلاب خام ورودي به طور مداوم اكسيژن منتقل مي شود و لجن فعال حاصل از واكنش هاي بيوشيميايي در بخش ته نشيني رسوب می کند. در انتهاي فرآيند، در واحد کلرزنی به منظور ضد عفوني كردن فاضلاب تصفيه شده، محلول كلر تزريق مي شود.

در سیستم تصفیه فاضلاب MBBR از آکنه هایی (Packing) استفاده می شود که در مخزن هوادهی شناور می باشند. بیوفیلم یا لایه میکروبی، بر روی آکنه های غوطه ور رشد کرده و به این ترتیب توده بیولوژیکی شناور در محیط فاضلاب که نقش تجزیه کننده مواد آلی را به عهده دارند را افزایش می دهند. این روش جهت حذف BOD،COD  و نیتروژن بسیار مطلوب است.

مزایای سیستم تصفیه فاضلاب MBBR:

  • شوک پذیری بیش تر نسبت به بار آلی و هیدرولیکی ورودی
  • تولید لجن کم تر و عدم نیاز به برگشت لجن
  • کیفیت بهتر پساب خروجی
  • راهبری و نگهداری آسان

نظر خود را بنویسید