تصفیه فاضلاب به روش ناپیوسته

 فرآیند لجن فعال فرایندی است در آن حجم فاضلاب تولیدی در آن بسیار کم است و سیستم تصفیه فاضلاب از حالت پیوسته به حالت ناپیوسته تبدیل شده و همه مراحل تصفیه در یک مخزن انجام می شود. در این موارد استفاده از سیستم های دیگر، اقتصادی نیست؛ چرا که در سایر سیستم ها واحدهای هوادهی و ته نشینی به صورت مجزا احداث می  گردند. اساس این روش مبتنی بر فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که کلیه مراحل هوادهی و ته  نشینی به صورت کامل در یک مخزن به انجام می  رسد و در واقع سیستم به صورت ناپیوسته (Batch) کار می  کند. مزیت دیگر این روش آن است که به دلیل عدم دفع روزانه لجن، نیاز به سیستم برگشت لجن وجود ندارد. این فرایند شامل چهار مرحله پرشدن، هوادهی و واکنش، ته نشینی و تخلیه است. گاهاً به منظور انعطاف پذیری سیستم برای دبی های بالاتر از مقدار معمول، یک مرحله سکون نیز منظور می شود.

  • پرشدن(Fill):

در این مرحله فاضلاب وارد مخزن یا رئاکتور شده و 100-75 درصد از حجم مخزن را پر می کند. سپس به طور کامل مخزن هم زده می شود. گاهاً ممکن است هوادهی نیز هم زمان با هم زدن به منظور پیش برد واکنش های بیولوژیکی هوازی و نیز مانع شدن از انتشار بو انجام شود.

  • هوادهی / واکنش (React/Aeration):

در این مرحله فاضلاب ورودی قطع شده و عملیات هوادهی انجام می شود. در این مرحله باکتری های کف مخزن شناور شده و با فاضلاب ورودی مخلوط می شوند و عملیات تجزیه و جذب مواد آلی را به انجام می دهند. در حقیقت در این مرحله تصفیه بیولوژیکی فاضلاب انجام می شود.

  • ته‌نشینی (Settle):

هوادهی و اختلاط در این مرحله قطع شده و در یک محیط آرام و بدون اختلاط، لخته های تشکیل شده در مرحله هوادهی/ واکنش ته نشین می شوند.

  • تخلیه (Decant):

در این مرحله پساب حاصل از جداشدن لخته های لجن از فاضلاب، تخلیه خواهند شد.

 

نکات قابل توجه:

  • چنان چه ظرفیت مورد نیاز تصفیه کم تر از حدود ۱۰ متر مکعب در روز باشد، استفاده از این سیستم اقتصادی ترین گزینه تصفیه خواهد بود.
  • تجهیزات الکترومکانیکال این سیستم به سبب نبود سیستم برگشت لجن، کم تراز دیگر روش ها است.
  • راندمان تصفیه این روش کاملاً با راندمان روش لجن فعال با هوادهی گسترده مطابقت دارد.

نظر خود را بنویسید