استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب چیست؟

این استاندارد به استناد ماده ۵ آئین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده 3 همین آئین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزي توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است.

در این استاندارد تعاریف و اصطلاحاتی که به کار رفته است به شرح ذیل می باشند:

 • آب سطحی:

عبارت است از آب هاي جاري فصلی یا دائمی، دریاچه هاي طبیعی یا مصنوعی و تالاب ها

 • چاه جاذب :
  عبارت است از حفره یا گودالی که قابلیت جذب داشته و کف آن تا بالاترین سطح ایستایی حداقل ۳ متر فاصله داشته باشد.
 • ترانشه جذبی:
  عبارت است از مجموعه اي از کانال هاي افقی که فاضلاب به منظور جذب در زمین در آن ها تخلیه شده و فاصله کف آن ها از بالاترین سطح ایستایی حداقل ۳متر باشد.
 • کنار گذر:
  کانالی است که فاضلاب را بدون عبور از بخشی از تصفیه خانه یا کل آن به بخش دیگر و یا کانال خروجی هدایت کند.
 • نمونه مرکب:
  عبارت است از تهیه یک نمونه ۲۴ساعته از نمونه هایی که با فواصل زمانی حداکثر ۴ساعت تهیه شده اند.

استاندارد خروجی فاضلاب:

 • تخلیه فاضلاب ها، باید براساس استانداردهایی باشد که به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بیان می شود و رعایت این استاندارد ها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروري است.
 • مسئولین منابع آلوده کننده باید فاضلاب هاي تولیدي را با بررسی هاي مهندسی و استفاده از تکنولوژي مناسب و اقتصادي تا حد استاندارد تصفیه نمایند.
 • اندازه گیري غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضلاب ها باید بلافاصله پس از آخرین واحد تصفیه اي تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد.
 • اندازه گیري جهت تطبیق با استانداردهاي اعلام شده قبل از تأسیسات تصفیه فاضلاب باید بر مبناي نمونه مرکب صورت گیرد. در سیستم هایی که تخلیه ناپیوسته دارند اندازه گیري در طول زمان تخلیه ملاك خواهد بود.
 • لجن و یا سایر مواد جامد تولید شده در تأسیسات تصفیه فاضلاب قبل از دفع بایستی به صورت مناسب تصفیه شده و تخلیه نهایی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیست گردد.
 • فاضلاب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و به نحوي وارد آب هاي پذیرنده گردد که حداکثر اختلاط صورت گیرد.
 • فاضلاب خروجی نبایستی داراي بوي نامطبوع،کف و اجسام شناور باشد.
 • رنگ و کدورت فاضلاب خروجی نباید ظواهر طبیعی آب هاي پذیرنده و محل تصفیه را به طور محسوس تغییر دهد.
 • روش هاي سنجش پارامترهاي آلوده کننده بر مبناي روش هاي ذکر شده در کتاب Standard Methods for The Examination of Water and Waste Water خواهد بود.
 • استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف تانک با به کارگیري چاه ها و یا ترانشه هاي جذبی در مناطقی که فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آب هاي زیرزمینی کمتر از ۳متر می باشد ممنوع است.
 • ضمن رعایت استانداردهاي مربوطه، خروجی فاضلاب ها نباید کیفیت آب را براي استفاده هاي منظور شده تغییر دهد.
 • رقیق کردن فاضلاب تصفیه شده یا خام به منظور رسانیدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد استانداردهاي اعلام شده قابل قبول نمی باشد.
 • استفاده از روش هاي تبخیر فاضلاب با کسب موافقت سازمان محیط زیست مجاز است.
 • استفاده از کنارگذر ممنوع است، کنارگذرهایی که صرفاً جهت رفع اشکال واحدهاي تصفیه اي به کار رفته و یا در زمان جمع آوري هم زمان فاضلاب شهري و آب باران مورد استفاده قرار می گیرند، مجاز است.
 • تأسیسات تصفیه فاضلاب بایستی به گونه اي طراحی، احداث و بهره برداري شوند تا پیش بینی هاي لازم جهت به حداقل رساندن آلودگی در مواقع اضطراري از قبیل شرایط آب و هوایی نامناسب، قطع برق، نارسایی تجهیزات مکانیکی و … فراهم گردد.
 • آن دسته از فاضلاب هاي صنعتی که آلودگی آن ها بیش از استانداردهای ذکر شده نباشد می توانند فاضلاب خود را با کسب موافقت سازمان محیط زیست، بدون تصفیه دفع نمایند.

 

جدول استاندارد خروجی فاضلاب ها

 

 مصارف کشاورزي و
آبیاري
mg/l
تخلیه به چاه جاذب
mg/l
تخلیه به آب هاي
سطحی mg/l
مواد آلوده کنندهشماره
۰/۱ ۰/۱ ۱ Ag           نقره ۱
۵ ۵ ۵ آلومینیوم        Al ۲
۰/۱ ۰/۱ ۰/۱ As        آرسنیک ۳
۱ ۱ ۲ B           بر ۴
۱ ۱ ۵ Ba          باریم ۵
۰/۵ ۱ ۰/۱ Bc         بریلیوم ۶
۷۵ کلسیم          Ca ۷
۰/۰۵ ۰/۱ ۰/۱ Cd         کادمیم ۸
۰/۲ ۱ ۱ کلرآزاد        Cl ۹
۶۰۰ ۶۰۰(تبصره۲) ۶۰۰(تبصره۱) کلراید        -Cl ۱۰
۱ ۱ ۱ فرم آلدئید    Cll20 ۱۱
۱ ناچیز ۱ C6H50H     فنل ۱۲
۰/۱ ۰/۱ ۰/۱ CN        سیانور ۱۳
۰/۰۵ ۱ ۲ Co           کبالت ۱۴
۱ ۱ ۰/۵ Cr+6         کرم ۱۵
۲ ۲ ۲ Cr+3     کرم ۱۶
۰/۲ ۱ ۱ Cu       مس ۱۷
۲ ۲ ۲/۵ فلوراید      F ۱۸
۳ ۳ ۳ Fe         آهن ۱۹
ناچیز ناچیز ناچیز جیوه          Hg ۲۰
۲/۵ ۲/۵ ۲/۵ Li لیتیم ۲۱
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ Mg       منیزیم ۲۲
۱ ۱ ۱ Mn       منگنز ۲۳
۰/۰۱ ۰/۰۱ ۰/۰۱ Mo     مولیبدن ۲۴
۲ ۲ ۲ Ni        نیکل ۲۵
۱ ۲/۵ آمونیم برحسب      NH4 ۲۶
۱۰ ۱۰ نیتریت برحسب       NO2 ۲۷
۱۰ ۵۰ نیترات برحسب     NO3 ۲۸
۶ ۶ فسفات برحسب فسفر ۲۹
۱ ۱ ۱ Pb  سرب ۳۰
۰/۱ ۰/۱ ۱ Sc سلنیم ۳۱
۳ ۳ ۳ SH2 سولفید ۳۲
۱ ۱ ۱ SO3 سولفیت ۳۳
۵۰۰ ۴۰۰(تبصره ۲) ۴۰۰(تبصره۱) سولفات SO4 ۳۴
۰/۱ ۰/۱ ۰/۱ V وانادیم ۳۵
۲ ۲ ۲ Zn روي ۳۶
۱۰ ۱۰ ۱۰ چربی روغن ۳۷
۱/۵ ۱/۵ ۱/۵ ABS دترجنت ۳۸
۱۰۰ ۳۰(لحظه ای ۵۰) ۳۰(لحظه ای ۵۰) بی.ام.دي(تبصره BOD5 (3 ۳۹
۲۰۰ ۶۰(لحظه ای ۱۰۰) ۶۰ (لحظه ای ۱۰۰) سی.او.دي (تبصره COD (3 ۴۰
۲ ۲ اکسیژن محلول (حداقل)DO ۴۱
(تبصره۲) (تبصره۱) مجموع مواد جامد محلول TDS ۴۲
۱۰۰ ۴۰(لحظه ای ۶۰) مجموع مواد جامد معلق TSS ۴۳
۰ مواد قابل ته نشینی SS ۴۴
۸/۵ – ۶ ۹- ۵ ۸/۵ – ۶/۵ pll پ – هاش (حدود) ۴۵
۰ ۰ ۰ مواد رادیو اکتیو ۴۶
۵۰ ۵۰ کدورت (واحد کدورت) ۴۷
۷۵ ۷۵ ۷۵ رنگ (واحد رنگ) ۴۸
(تبصره۴) درجه حرارت T ۴۹
۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ کلیفرم گوارشی (تعداد در ۱۰۰میلی لیتر) ۵۰
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ کل کلیفرم (تعداد در ۱۰۰میلی لیتر)MPN ۵۱
 تبصره ۵  — تخم انگل ۵۲

 

(جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید)

 تبصره 1: تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ۲۰۰متري بیش از ده درصد افزایش ندهد.

تبصره ۲: تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی که مجاز خواهد بود که افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ده درصد نباشد.
تبصره ۳: صنایع موجود مجاز خواهند بود  BOD5و  COD را حداقل ۹۰درصد کاهش دهند.
تبصره ۴: درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از ۳درجه سانتی گراد در شعاع ۲۰۰متري محل ورود پساب خروجی، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد.
تبصره ۵: تعداد تخم انگل (نماتد) در فاضلاب تصفیه شده شهري، در صورت استفاده از آن جهت آبیاري محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرند نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد.

نظر خود را بنویسید