تعریف BOD در تصفیه فاضلاب

 BOD نرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزم ها است.
اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزم هاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن ندارند.
BOD، مقدار اكسيژن لازم براي ثبات بيولوژيكي در آب است. اندازه تاًسيسات تصفيه بيولوژيكي خصوصاً ميزان هوادهي فاضلاب در حوضچه هاي هوادهي را مي توان با اندازه BOD محاسبه نمود. از آن جایی که همه آبراههای طبیعی شامل باکتری و مواد مغذی هستند، تقریباً هر نوع ترکیب زائدی که وارد این آبراهها می شود، واکنش های بیوشیمیایی بروز می دهد. این نوع واکنش های بیوشیمیایی در آزمایشگاه موجب ایجاد نیاز بیوشیمیایی به اکسیژن می شوند که BOD نامیده می شود.
در نتیجه، BOD  فاضلاب، پساب و یا آب عبارت است از میزان اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها در اکسیداسیون بیوشیمیایی مواد آلی موجود در آن.

در حقیقت BOD تعیین کننده مقدار اکسیژن مورد لزوم برای ثبوت بیولوژیکی مواد آلی نمونه مورد نظر خواهد بود. اگر BOD آبی در حدود ۱ میلی گرم در لیتر باشد، آب خوب و اگر به حدود ۳ برسد مشکوک و بیش تر از ۵ آلوده است.

میزان BOD در فاضلاب بهداشتی حدود ۳۰۰ میلی گرم در لیتر می باشد.

اندازه گیری BOD:

اندازه‌گيري سريع BOD و استفاده از آن براي جلوگيري از به هم خوردن فرايندهاي موجود در تصفيه خانه ‌ها به دلايل اكولوژيكي و اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است.
از آنجايي كه آزمايش استاندارد BOD به پنج روز زمان احتياج دارد و روش هاي سريع قبلي نيز به دلايل متعدد رضايت بخش نبودند، آزمايشاتي توسط دستگاه نيسين الكتريك BOD-2000  داراي يك بيوسنسور حاوي مخمر براي اندازه گيري BOD محلول در ۳۰ دقيقه انجام شد و نتايج آن كاملا موفقيت آميز بوده است.
ابتدا تلاش براي اين بود كه از اين دستگاه در تصفيه خانه استفاده شود اما اين كار موفقيت آميز نبود از اين رو در مراحل بعدي سعي بر اين شد كه از اين دستگاه در آزمايشگاه استفاده شود و نتايج حاصل از آن با نتايج حاصل از روش استاندارد BOD5 مقايسه شود.
هر دو روش بر روي نمونه‌ هاي جمع آوري شده از تصفيه خانه ترمينال آيلند (TITP) و مركز بهسازي شهر لس‌آنجلس انجام شده در اين آزمايش از تركيبي از صافي هاي با منافذ مختلف و منابع مختلف فاضلاب استفاده شده تا يك پايش مرتب از نمونه ‌ها بدون اين كه مشكل گرفتگي پيش آيد انجام شود.
هر دو مورد آزمایشات BOD و COD  معیاری هستند برای تأثیر کاهش اکسیژن حاصل از آلاینده های زائد. در اکثر موارد هر دو نوع آزمایش به عنوان سنجش آلودگی مورد تأیید قرار گرفته اند.

آزمایش BOD میزان نیاز اکسیژن در مواد آلوده کننده زیست تجزیه پذیر را تعیین می کند در حالی که آزمایش COD میزان نیاز به اکسیژن آلاینده های زیست تجزیه پذیر به علاوه نیاز به اکسیژن آلاینده های قابل اکسیده شدن غیر زیست تجزیه پذیر را تعیین می کند.
آزمایش به اصطلاح BOD پنج روزه (BOD- 5day) مقدار اکسیژن مصرف شده اکسیداسیون بیوشیمیایی آلاینده های زائد را در طی یک دوره پنج روزه اندازه گیری می کند.
مقدار کل اکسیژن مصرفی به هنگامی که واکنش بیوشیمیایی به طور کامل صورت می گیرد، BOD نهایی (Ultimate BOD) نامیده می شود. آزمایش BOD نهایی بسیار وقت گیر است، بنابراین BOD پنج روزه تقریباً به طور جهانی به عنوان سنجش تأثیر آلودگی پذیرفته شده است.
باید تأکید نمود که هیچ گونه هم بستگی کلی بین BOD- 5day و Ultimate BOD وجود ندارد. به علاوه، هیچ هم بستگی کلی بین BOD و COD وجود ندارد.
امکان توسعه این نوع هم بستگی ها برای یک نوع خاص از آلاینده زائد از طریق جریان خاص فاضلاب وجود دارد، اما این نوع هم بستگی ها برای استفاده با دیگر انواع آلاینده ها یا جریان های فاضلاب عمومیت ندارند.
اگر BOD آبي 1ppmباشد تقريباً آب خالص است. آب با BOD تا 5ppm نسبتاً خالص فرض مي شود و وقتي كه BOD به بيشتر از  5ppm برسد خلوص آب مورد ترديد قرار مي گيرد. اما اگر مقدار BOD از 20ppm تجاوز كند سلامت عمومي مورد خطر واقع مي شود. آزمايشات BOD تخمين واقع بينانه اي از كيفيت اكسيژني كه وارد به آب شده است را فراهم مي سازد.

آزمایش BOD:

دو بطري از يك آب نهر پر مي شوند. ميزان اکسیژن حل شده یا DO يكي اندازه گيري مي شود، سپس درب بطري ديگر را بسته و داخل همان جريان آب به مدت ۵ روز قرار مي گيرد (براي حفظ شرايط محيطي مثل درجه حرارت ، زمان و نور) بعد از ۵ روز DO ظرف دوم اندازه گيري شده و اختلاف DO ظرف اول و دوم مشخص كننده BOD5 است.
درجه حرارت، نور و زمان عوامل مؤثر در BOD هستند. لازم به ذكر است آزمايش حتماً بايستي در درجه حرارت ۲۰ درجه سانتي گراد و در محيط به مدت ۵ روز باشد.

اندازه گيری  BOD  با استفاده از  BODسنج آکواليتيک اکسی دايرکت:
سيستم حسگر اکسی دايرکت آکواليتيک يک سيستم ۶ نمونه ای است که اندازه گيری دقيق BOD را براساس  فشارسنجی امکان پذير می سازد. دم سنج های فشار سنجی جذب اکسيژن را به تغيير فشار ناشی از مصرف اکسيژن وقتی حجم ثابت باشد، ارتباط می دهند. به خاطر حسگر های فشار يکپارچه مدرن، ديگر نيازي به  فشارسنج های جيوه ای نيست.

هم دما کردن به هنگام اندازه گيری:

يکسان کردن دما قبل از آزمايش بيولوژيکی ضروری است؛ چون دما يک اثر بزرگ روی فعاليت بيولوژيکی دارد. برای مثال اندازه گيری های BOD  هميشه در يک انكوباتور تحت دمای ۲۰ درجه سانتي گراد  انجام می شود.

نظر خود را بنویسید