پروژه های آنالایزر آنلاین

برخی پروژه های آنالایزر آنلاین انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

1- آبرسانی پارس آباد و بیله سوار اردبیل

 

انالایزر انلاین بیله bile savar online analyzer 1سوار watermark

انالایزر انلاین بیله bile savar online analyzer 2سوار watermark

انالایزر انلاین بیله bile savar online analyzer 3سوار watermark

انالایزر انلاین بیله bile savar online analyzer 4سوار watermark

2- آبرسانی جرقویه اصفهان

انالایزر انلاین jarghoieh online analyzer 1جرقویه watermark

 3- آبرسانی جنوب تهران، ناحیه فردوس

انالایزر انلاین ferdows online analyzer فردوس watermark

4- استخر بانک تجارت

انالایزر انلاین tegarat bank online analyzer بانک تجارت watermark

5- سازمان بنادر و دریانوری آبادان

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 1 watermark

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 2 watermark

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 3 watermark

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 5 watermark

6- نیروگاه طرشت

 

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 1 watermark

انالایزر انلاین نیروگاه طرشتtarasht online analyzer2 watermark

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 3 watermark

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 4 watermark

انالایزر انلاین نیروگاه طرشتtarasht online analyzer5 watermark