پروژه های آنالایزر آنلاین

برخی پروژه های آنالایزر آنلاین انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

1- آبرسانی پارس آباد و بیله سوار اردبیل

انالایزر انلاین بیله bile savar online analyzer 1سوار

انالایزر انلاین بیله bile savar online analyzer 2سوار

انالایزر انلاین بیله bile savar online analyzer 3سوار

انالایزر انلاین بیله bile savar online analyzer 4سوار

 

2- آبرسانی جرقویه اصفهان

انالایزر انلاین jarghoieh online analyzer 1جرقویه

 3- آبرسانی جنوب تهران، ناحیه فردوس

انالایزر انلاین ferdows online analyzer فردوس

 

4- استخر بانک تجارت

انالایزر انلاین tegarat bank online analyzer بانک تجارت

 

5- سازمان بنادر و دریانوری آبادان

انالایزر انلاین سازمان تجارت و دریانوردی آبادان abadan online analyzer1

انالایزر انلاین سازمان تجارت و دریانوردی آبادان abadan online analyzer2

انالایزر انلاین سازمان تجارت و دریانوردی آبادان abadan online analyzer3

انالایزر انلاین سازمان تجارت و دریانوردی آبادان abadan online analyzer5

 

6- نیروگاه طرشت

انالایزر انلاین نیروگاه طرشتtarasht online analyzer1

انالایزر انلاین نیروگاه طرشتtarasht online analyzer2

انالایزر انلاین نیروگاه طرشتtarasht online analyzer3

انالایزر انلاین نیروگاه طرشتtarasht online analyzer4

انالایزر انلاین نیروگاه طرشتtarasht online analyzer5