پروژه های تصفیه خانه بتنی فاضلاب

برخی پروژه های تصفیه خانه بتنی فاضلاب انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

1-تصفیه خانه بتنی شهرک صنعتی صنایع دریایی

تصفیه خانه بتنی شهرک صنعتی Concrete Treatment Plant Marine Industrial Town1صنایع دریایی watermark

تصفیه خانه بتنی شهرک صنعتی Concrete Treatment Plant Marine Industrial Town2صنایع دریایی watermark

تصفیه خانه بتنی شهرک صنعتی Concrete Treatment Plant Marine Industrial Town3صنایع دریایی watermark

تصفیه خانه بتنی شهرک صنعتی Concrete Treatment Plant Marine Industrial Town4صنایع دریایی watermark

تصفیه خانه بتنی شهرک صنعتی Concrete Treatment Plant Marine Industrial Town6صنایع دریایی watermark

تصفیه خانه بتنی شهرک صنعتی Concrete Treatment Plant Marine Industrial Town7صنایع دریایی watermark

2- تصفیه خانه بتنی فاضلاب شهرک کاسپین

Concrete wastewater treatment plant in Caspian Townتصفیه خانه بتنی فاضلاب شهرک کاسپین1 watermark

Concrete wastewater treatment plant in Caspian Townتصفیه خانه بتنی فاضلاب شهرک کاسپین2 watermark

Concrete wastewater treatment plant in Caspian Townتصفیه خانه بتنی فاضلاب شهرک کاسپین3 watermark

Concrete wastewater treatment plant in Caspian Townتصفیه خانه بتنی فاضلاب شهرک کاسپین4 watermark

Concrete wastewater treatment plant in Caspian Townتصفیه خانه بتنی فاضلاب شهرک کاسپین5 watermark

 

3- تصفیه خانه بتنی فاضلاب کاله

Kaleh concrete wastewater treatment plantتصفیه خانه بنی فاضلاب کاله1 watermark

Kaleh concrete wastewater treatment plantتصفیه خانه بنی فاضلاب کاله3 watermark

Kaleh concrete wastewater treatment plantتصفیه خانه بنی فاضلاب کاله3 watermark

Kaleh concrete wastewater treatment plantتصفیه خانه بنی فاضلاب کاله4 watermark

Kaleh concrete wastewater treatment plantتصفیه خانه بنی فاضلاب کاله5 watermark