پروژه های پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی

برخی پروژه های پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانیانجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

1- دانشگاه ازاد خمین

Sanitary Wastewater Treatment Package Khomeinپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی خمین1 watermark

2- دانشگاه آزاد یاسوج

Yasuj Sanitary Wastewater Treatment Packageپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی یاسوج1 watermark

Yasuj Sanitary Wastewater Treatment Packageپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی یاسوج2 watermark

Yasuj Sanitary Wastewater Treatment Packageپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی یاسوج3 watermark

3- سازمان پناهندگی نروژ

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی سازمان پناهندگی نروژ1Norway Refugee Wastewater Treatment Package watermark

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی سازمان پناهندگی نروژ2Norway Refugee Wastewater Treatment Package watermark

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی سازمان پناهندگی نروژ3Norway Refugee Wastewater Treatment Package watermark

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی سازمان پناهندگی نروژ4Norway Refugee Wastewater Treatment Package watermark

4-نیروگاه اتمی بوشهر

Bushehr Nuclear Power Plant Sewage Treatment Packageپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی نیروگاه اتمی بوشهر1 watermark

Bushehr Nuclear Power Plant Sewage Treatment Packageپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی نیروگاه اتمی بوشهر2 watermark

Bushehr Nuclear Power Plant Sewage Treatment Packageپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی نیروگاه اتمی بوشهر4 watermark

Bushehr Nuclear Power Plant Sewage Treatment Packageپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی نیروگاه اتمی بوشهر5 watermark

 5- هتل گچسر 

Gachsar Sanitary Wastewater Treatment Packageپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی هتل گچسر watermark