پروژه های چربیگیر

برخی پروژه های چربیگیر  انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

1- بیمارستان رازی

razi hospital Degreasersچربیگیر بیمارستان رازی 2

razi hospital Degreasersچربیگیر بیمارستان رازی 3

razi hospital Degreasersچربیگیر بیمارستان رازی 4

razi hospital Degreasersچربیگیر بیمارستان رازی 5

razi hospital Degreasersچربیگیر بیمارستان رازی 6

 

2- پوکه معدنی محلات

mahalat Degreasers چربیگیر محلات1

mahalat Degreasers چربیگیر محلات2

mahalat Degreasers چربیگیر محلات3

 

3- تالار کشنی پارک ارم

چربیگیر تالار کشتی eram Degreasers1پارک ارم

چربیگیر تالار کشتی eram Degreasers3پارک ارم

چربیگیر تالار کشتی eram Degreasers4پارک ارم

چربیگیر تالار کشتی eram Degreasersپارک ارم2

 

4- سیمان خمسه

siman khamseh Degreasers چربیگیر سیمان خمسه1

siman khamseh Degreasers چربیگیر سیمان خمسه2

siman khamseh Degreasers چربیگیر سیمان خمسه3

 

4- هتل گچسر

gaghsar hotel Degreasers چربیگیر 1هتل گچسر

gaghsar hotel Degreasers چربیگیر 3هتل گچسر

gaghsar hotel Degreasers چربیگیر 4هتل گچسر

gaghsar hotel Degreasers چربیگیر 5هتل گچسر

gaghsar hotel Degreasers چربیگیر 6هتل گچسر