پروژه های دریچه کشویی

برخی پروژه های دریچه کشویی آببند انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

1- پوکه سازی اراک

2- آب و فاضلاب شهر کرد

3- تصفیه خانه گندمان

4- مس سرچشمه

5- سازمان منطقه آزاد ارس

6- بندر آبادان

7- بیمارستان چناران