پروژه های سپتیک تانک

برخی پروژه های سپتیک تانک انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

1- باغ وحش پارک ارم

Septic Tank Eram Zooسپتیک تانک باغ وحش پارک ارم 1

Septic Tank Eram Zooسپتیک تانک باغ وحش پارک ارم 2

Septic Tank Eram Zooسپتیک تانک باغ وحش پارک ارم 3

 

2- پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan Septic Tank سپتیک تانک پلیمر گلپایگان1

Polymer Golpayegan Septic Tank سپتیک تانک پلیمر گلپایگان2

Polymer Golpayegan Septic Tank سپتیک تانک پلیمر گلپایگان3

Polymer Golpayegan Septic Tank سپتیک تانک پلیمر گلپایگان4

Polymer Golpayegan Septic Tank سپتیک تانک پلیمر گلپایگان5

3- دانشگاه یاسوج

Yasouj University Septic Tankسپتیک تانک دانشگاه یاسوج2

Yasouj University Septic Tankسپتیک تانک دانشگاه یاسوج3

Yasouj University Septic Tankسپتیک تانک دانشگاه یاسوج4

4- سازمان امور پناهندگی نروژ

Norway Septic Tankسپتیک تانک سازمان امور پناهندگی نروژ1

Norway Septic Tankسپتیک تانک سازمان امور پناهندگی نروژ2

Norway Septic Tankسپتیک تانک سازمان امور پناهندگی نروژ3

Norway Septic Tankسپتیک تانک سازمان امور پناهندگی نروژ4

5- کارخانه سیمان خمسه

Septic tanks of Khamseh cement factoryسپتیک تانک کارخانه خمسه