پروژه های سپتیک تانک

برخی پروژه های سپتیک تانک انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

1- باغ وحش پارک ارم

Septic Tank Eram Zooسپتیک تانک باغ وحش پارک ارم 1

Septic Tank Eram Zooسپتیک تانک باغ وحش پارک ارم 2

Septic Tank Eram Zooسپتیک تانک باغ وحش پارک ارم 3

2- پلیمر گلپایگان

Polymer Golpayegan Septic Tank سپتیک تانک پلیمر گلپایگان 22

Polymer Golpayegan Septic Tank سپتیک تانک پلیمر گلپایگان 33

Polymer Golpayegan Septic Tank سپتیک تانک پلیمر گلپایگان1 1

Polymer Golpayegan Septic Tank سپتیک تانک پلیمر گلپایگان4 4

Polymer Golpayegan Septic Tank سپتیک تانک پلیمر گلپایگان5 5

3- دانشگاه یاسوج

Yasouj University Septic Tankسپتیک تانک دانشگاه یاسوج2

Yasouj University Septic Tankسپتیک تانک دانشگاه یاسوج3

4- سازمان امور پناهندگی نروژ

Norway Septic Tankسپتیک تانک سازمان امور پناهندگی نروژ2 watermark

Norway Septic Tankسپتیک تانک سازمان امور پناهندگی نروژ1 watermark

Norway Septic Tankسپتیک تانک سازمان امور پناهندگی نروژ3 watermark

 

 Norway Septic Tankسپتیک تانک سازمان امور پناهندگی نروژ4 watermark

5- کارخانه سیمان خمسه

20140428 182506 watermark

 

20140428 182513 watermark

20140428 194127 watermark

Septic tanks of Khamseh cement factoryسپتیک تانک کارخانه خمسه watermark