پروژه های سختی گیر

برخی پروژه های سختی گیر انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

1- پوکه سازی اراک

2- پارک ارم

3- پلیمر گلپایگان

4- مس سرچشمه

5- سازمان منطقه آزاد ارس

6- شهرداری پردیس

7- بندر آبادان

8- بیمارستان چناران

9- بیمارستان تربت جام

10- بیمارستان رامهرمز

11- بیمارستان شفا

12- بیمارستان رازی