پروژه های فیلتر کربن اکتیو

برخی پروژه های فیلتر کربن اکتیو انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

Active Carbon Filter Projectsپروژه های فیلتر کربن اکتیو1

Active Carbon Filter Projectsپروژه های فیلتر کربن اکتیو2

 

 • پوکه سازی اراک
 • پارک ارم
 • پلیمر گلپایگان
 • مس سرچشمه
 • سازمان منطقه آزاد ارس
 • شهرداری پردیس
 • بندر آبادان
 • بیمارستان چناران
 • بیمارستان تربت جام
 • بیمارستان رامهرمز
 • بیمارستان شفا
 • بیمارستان رازی