پروژه های فیلتر شنی

برخی پروژه های فیلتر شنی انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

Sand filter projectsپروژه های فیلتر شنی 1

Sand filter projectsپروژه های فیلتر شنی 2

Sand filter projectsپروژه های فیلتر شنی 3

 • پوکه سازی اراک
 • پارک ارم
 • پلیمر گلپایگان
 • مس سرچشمه
 • سازمان منطقه آزاد ارس
 • شهرداری پردیس
 • بندر آبادان
 • بیمارستان چناران
 • بیمارستان تربت جام
 • بیمارستان رامهرمز
 • بیمارستان شفا
 • بیمارستان رازی