پروژه های کلرزن گازی

برخی پروژه های کلرزن گازی انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

1- آبرسانی جرقویه اصفهان

Jarqvia gas chlorineکلرزن گازی ابرسانی جرقویه1

Jarqvia gas chlorineکلرزن گازی ابرسانی جرقویه2

Jarqvia gas chlorineکلرزن گازی ابرسانی جرقویه3

Jarqvia gas chlorineکلرزن گازی ابرسانی جرقویه4

2- آبرسانی جنوب تهران، ناحیه فردوس

Ferdows gase chlorineکلرزن گازی فردوس1

Ferdows gase chlorineکلرزن گازی فردوس2

Ferdows gase chlorineکلرزن گازی فردوس3

3-آبرسانی جنوب تهران،یافت آباد

Yaftabad chloride gasکلرزن گازی یافت اباد1

Yaftabad chloride gasکلرزن گازی یافت اباد2

Yaftabad chloride gasکلرزن گازی یافت اباد3

Yaftabad chloride gasکلرزن گازی یافت اباد4

Yaftabad chloride gasکلرزن گازی یافت اباد5

4- آبرسانی شیرگاه

Shirgah Gas Chlorinکلرزنگازی شیرگاه1

Shirgah Gas Chlorinکلرزنگازی شیرگاه2

Shirgah Gas Chlorinکلرزنگازی شیرگاه3

Shirgah Gas Chlorinکلرزنگازی شیرگاه4

Shirgah Gas Chlorinکلرزنگازی شیرگاه5

Shirgah Gas Chlorinکلرزنگازی شیرگاه6

5- پالایشگاه خانگیران

Refinery Khagiran Chlorin Gas کلرزن گازی پالایشگاه خانگیران1

Refinery Khagiran Chlorin Gas کلرزن گازی پالایشگاه خانگیران2

5- تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

Gas clarifier of Bandar Abbas refineryتصفیه خانه فاضلاب بندرعباس1

Gas clarifier of Bandar Abbas refineryتصفیه خانه فاضلاب بندرعباس2

Gas clarifier of Bandar Abbas refineryتصفیه خانه فاضلاب بندرعباس3

Gas clarifier of Bandar Abbas refineryتصفیه خانه فاضلاب بندرعباس4

Gas clarifier of Bandar Abbas refineryتصفیه خانه فاضلاب بندرعباس5

6- مشهد - شیر قطع اتوماتیک

Mashhad gas chlorineکلرزن گازی مشهد