پروژه های کلرزن مایع

برخی پروژه های کلرزن مایعانجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

1- اداره پست همدان

Liquid chlorine Hamedan Post Officeکلرزن گازی اداره پست همدان1

Liquid chlorine Hamedan Post Officeکلرزن گازی اداره پست همدان2

Liquid chlorine Hamedan Post Officeکلرزن گازی اداره پست همدان3

Liquid chlorine Hamedan Post Officeکلرزن گازی اداره پست همدان4

Liquid chlorine Hamedan Post Officeکلرزن گازی اداره پست همدان5

2-استخر بانک تجارت

Liquid chlorine tejarat bankکلرزن مایع استخر بانک تجارت1

Liquid chlorine tejarat bankکلرزن مایع استخر بانک تجارت2

3- آبرسانی جنوب تهران، ناحیه فردوس

Liquid chlorine of ferdousکلرزن مایع فردوس1

Liquid chlorine of ferdousکلرزن مایع فردوس2

Liquid chlorine of ferdousکلرزن مایع فردوس3

4- آبرسانی سبزوار

Liquid chlorine of sabzevarکلرزن مایع سبزوار1

Liquid chlorine of sabzevarکلرزن مایع سبزوار2

Liquid chlorine of sabzevarکلرزن مایع سبزوار3

Liquid chlorine of sabzevarکلرزن مایع سبزوار4

Liquid chlorine of sabzevarکلرزن مایع سبزوار5

5- پالایشگاه اهواز

Ahwaz refinery liquid chlorine کلرزن مایع پالایشگاه اهواز1

Ahwaz refinery liquid chlorine کلرزن مایع پالایشگاه اهواز2

Ahwaz refinery liquid chlorine کلرزن مایع پالایشگاه اهواز3

6- پالایشگاه خانگیران

Khangiran refinery liquid chlorine کلرزن مایع پالایشگاه خانگیران1

Khangiran refinery liquid chlorine کلرزن مایع پالایشگاه خانگیران2

7- پادگان خرم آباد

Fluid chlorine of Khoram Abad Garrisonکلرزن مایع پادگان خرم اباد

 

8- سازمان بنادر و دریانوردی آبادان

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 1

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 2

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 3

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 4

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 5

9- شهر مهاجران (استان مرکزی)

Liquid chlorin of mohajeran cityکلرزن مایع شهر مهاجران 1

Liquid chlorin of mohajeran cityکلرزن مایع شهر مهاجران 2

10- نیروگاه طرشت

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 1

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 2

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 3

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 4

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 5