پروژه های کلرزن مایع

برخی پروژه های کلرزن مایعانجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

1- اداره پست همدان

Liquid chlorine Hamedan Post Officeکلرزن گازی اداره پست همدان1 watermark

Liquid chlorine Hamedan Post Officeکلرزن گازی اداره پست همدان2 watermark

Liquid chlorine Hamedan Post Officeکلرزن گازی اداره پست همدان3 watermark

Liquid chlorine Hamedan Post Officeکلرزن گازی اداره پست همدان5 watermark

2-استخر بانک تجارت

Liquid chlorine tejarat bankکلرزن مایع استخر بانک تجارت1 watermark

Liquid chlorine tejarat bankکلرزن مایع استخر بانک تجارت2 watermark

3- آبرسانی جنوب تهران، ناحیه فردوس

Liquid chlorine of ferdousکلرزن مایع فردوس1 watermark

Liquid chlorine of ferdousکلرزن مایع فردوس2 watermark

Liquid chlorine of ferdousکلرزن مایع فردوس3 watermark

4- آبرسانی سبزوار

Liquid chlorine of sabzevarکلرزن مایع سبزوار1 watermark

Liquid chlorine of sabzevarکلرزن مایع سبزوار2 watermark

Liquid chlorine of sabzevarکلرزن مایع سبزوار3 watermark

Liquid chlorine of sabzevarکلرزن مایع سبزوار4 watermark

Liquid chlorine of sabzevarکلرزن مایع سبزوار5 watermark

5- پالایشگاه اهواز

Ahwaz refinery liquid chlorine کلرزن مایع پالایشگاه اهواز1 watermark

Ahwaz refinery liquid chlorine کلرزن مایع پالایشگاه اهواز2 watermark

Ahwaz refinery liquid chlorine کلرزن مایع پالایشگاه اهواز3 watermark

6- پالایشگاه خانگیران

Khangiran refinery liquid chlorine کلرزن مایع پالایشگاه خانگیران1 watermark

Khangiran refinery liquid chlorine کلرزن مایع پالایشگاه خانگیران2 watermark

7- پادگان خرم آباد

Fluid chlorine of Khoram Abad Garrisonکلرزن مایع پادگان خرم اباد watermark

8- سازمان بنادر و دریانوردی آبادان

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 1 watermark

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 2 watermark

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 3 watermark

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 4 watermark

Liquid chlorin of the Abadan Ports Authorityکلرزن مایع سازمان بنادر آبادان 5 watermark

9- شهر مهاجران (استان مرکزی)

Liquid chlorin of mohajeran cityکلرزن مایع شهر مهاجران 1 watermark

Liquid chlorin of mohajeran cityکلرزن مایع شهر مهاجران 2 watermark

10- نیروگاه طرشت

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 1 watermark

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 2 watermark

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 3 watermark

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 4 watermark

Liquid chlorine of Tarsht Power Plantکلرزن مایع نیروگاه طرشت 5 watermark