پروژه های مخازن بتنی

برخی پروژه های مخازن بتنی انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

 

1- آب و فاضلاب شهریار

Concrete tanks of water and sewage of Shahriyarمخازن بتنی آب و فاضلاب شهریار 1

Concrete tanks of water and sewage of Shahriyarمخازن بتنی آب و فاضلاب شهریار 2

Concrete tanks of water and sewage of Shahriyarمخازن بتنی آب و فاضلاب شهریار 3

2- آب و فاضلاب صفادشت

Concrete tanks of water and sewage of Safadashtمخازن بتنی آب و فاضلاب صفادشت 1

Concrete tanks of water and sewage of Safadashtمخازن بتنی آب و فاضلاب صفادشت 2

Concrete tanks of water and sewage of Safadashtمخازن بتنی آب و فاضلاب صفادشت 3

Concrete tanks of water and sewage of Safadashtمخازن بتنی آب و فاضلاب صفادشت 4

3-شهرداری پردیس

Concrete tanks of the municipality of Pardisمخازن بتنی شهرداری پردیس 1

Concrete tanks of the municipality of Pardisمخازن بتنی شهرداری پردیس 2

Concrete tanks of the municipality of Pardisمخازن بتنی شهرداری پردیس 3

Concrete tanks of the municipality of Pardisمخازن بتنی شهرداری پردیس 4

4- شهرک کاسپین

Concrete tanks in Caspian Townمخازن بتنی شهرک کاسپین 1

Concrete tanks in Caspian Townمخازن بتنی شهرک کاسپین 2

Concrete tanks in Caspian Townمخازن بتنی شهرک کاسپین 3

Concrete tanks in Caspian Townمخازن بتنی شهرک کاسپین 4

5- کاله

Concrete tanks in Kaleh مخازن بتنی کاله 1

Concrete tanks in Kaleh مخازن بتنی کاله 2

Concrete tanks in Kaleh مخازن بتنی کاله 3

Concrete tanks in Kaleh مخازن بتنی کاله 4

Concrete tanks in Kaleh مخازن بتنی کاله 5