پروژه های مخازن بتنی

برخی پروژه های مخازن بتنی انجام شده توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

1- آب و فاضلاب شهریار

 

 

Concrete tanks of water and sewage of Shahriyarمخازن بتنی آب و فاضلاب شهریار 2 watermark

 

Concrete tanks of water and sewage of Shahriyarمخازن بتنی آب و فاضلاب شهریار 3 watermark

2- آب و فاضلاب صفادشت

Concrete tanks of water and sewage of Safadashtمخازن بتنی آب و فاضلاب صفادشت 1 watermark

Concrete tanks of water and sewage of Safadashtمخازن بتنی آب و فاضلاب صفادشت 2 watermark

Concrete tanks of water and sewage of Safadashtمخازن بتنی آب و فاضلاب صفادشت 3 watermark

Concrete tanks of water and sewage of Safadashtمخازن بتنی آب و فاضلاب صفادشت 4 watermark

3-شهرداری پردیس

Concrete tanks of the municipality of Pardisمخازن بتنی شهرداری پردیس 1 watermark

Concrete tanks of the municipality of Pardisمخازن بتنی شهرداری پردیس 2 watermark

Concrete tanks of the municipality of Pardisمخازن بتنی شهرداری پردیس 3 watermark

Concrete tanks of the municipality of Pardisمخازن بتنی شهرداری پردیس 4 watermark

4- شهرک کاسپین

Concrete tanks in Caspian Townمخازن بتنی شهرک کاسپین 1 watermark

Concrete tanks in Caspian Townمخازن بتنی شهرک کاسپین 2 watermark

Concrete tanks in Caspian Townمخازن بتنی شهرک کاسپین 3 watermark

Concrete tanks in Caspian Townمخازن بتنی شهرک کاسپین 4 watermark

5- کاله

Concrete tanks in Kaleh مخازن بتنی کاله 1 watermark

Concrete tanks in Kaleh مخازن بتنی کاله 2 watermark

Concrete tanks in Kaleh مخازن بتنی کاله 3 watermark

Concrete tanks in Kaleh مخازن بتنی کاله 4 watermark

Concrete tanks in Kaleh مخازن بتنی کاله 5 watermark

7 - شهرکرد

 20190127 110920 watermark

 

20190127 110952 watermark

 

20190127 111141 watermark

 

DSCF2577 watermark

 

DSCF2583 watermark