فرآیندهای هوادهی رشد ثابت مستغرق شامل سه قسمت است:

بستر
بیوفیلم
مایع
BOD و یا ازت آمونیاکی حذف شده از مایع در حال جریان بعد از بیوفیلم اکسید می شود.
اکسیژن به وسـیله هـوادهی دیفیوزری به داخل بستر یا با حل شدن اولیه در فاضلاب ورودی تأمین می شود.
فرآینـدهای فـیلم ثابـت هوازی شامل راکتورهای بستر آکنده با جریان رو به پایین، راکتورهای بستر آکنده با جریان رو به بـالا و راکتورهای بستر سیال با جریان رو به بالا است.
نوع و اندازه بستر عامل مهمی است که بر مشخصات بهره برداری و عملکردی فرآیندهای رشد ثابت مستغرق تاثیر می گذارد.
طراحـی هـا از نظـر سـاختار بستر آن ها و جمع آوری و توزیع جریان ورودی و خروجی متفاوت است.
زلال ساز در فرآینـدهای رشـد ثابت مستغرق هوازی استفاده نمی شود و جامـدات معلـق ورودی و جامـدات اضـافی حاصـل از رشـد بیومس، در سیستم به دام می افتند و باید به صورت دوره ای حذف شود.
بیشتر طرح ها به یـک سیـستم شستشوی معکوس نیاز دارند و مشابه موردی است کـه در طـرح صـافی سـازی آب بـرای شستـشوی جامدات تجمع یافته معمولاً به صورت روزانه استفاده مـی شـود.
مزایـای فرآینـدهای رشـد ثابـت مستغرق:
نیاز به فضای نسبتاً کم
توانایی تصفیه موثر فاضلابهای رقیق
عدم مشکلات مربوط بـه ته نشینی لجن همانند فرآیند لجن فعال و زیباشناختی
همچنـین در خیلـی از فرآینـدها، فیلتراسیون جامدات برای تولید پساب با کیفیت بالا انجام می شود. این چنین سیستمهای فیلم ثابت، زمانهای ماند هیدرولیکی کمتر از ۱ -۱٫۵ ساعت براساس حجمهای خالی تانک دارد.
معایب فرآینـدهای رشـد ثابـت مستغرق:
دارای سیستم پیچیده ای از نظر تجهیزات و کنتـرل هستند
محـدودیتهای اقتـصادی مقیـاس بـرای کـاربرد در تأسیسات بزرگتر و معمولاً هزینه سرمایه گذاری بیشتر نسبت به تصفیه لجـن فعـال مـی باشـد.

فرآینـدهای رشـد ثابـت مستغرق عبارتند از:
ـ فرآیند بیوکربن با جریان رو به پایین
ـ فرآینـد بیـوفر و فرآیند بیواستیر با جریان رو به بالا
ـ راکتور هوازی بستر سیال با جریان رو به بالا