فرهنگ لغت

فرهنگ لغات و اصطلاحات آب و فاضلاب – A

 فرهنگ لغات و اصطلاحات آب و فاضلاب

 • Abstraction (برداشت آب)
 • برداشت دائم یا موقت از هر منبع آبی، جهت مصرف یا انتقال به منطقه دیگر به نحوی که دیگر بخشی از آن منبع آبی محسوب نگردد.
 • Acclimation (سازش)
  فرآیند سازگار شدن جمعیت هایی از ارگانیزم ها با شرایط زیست محیطی معینی، که به منظور آزمایش مهیا شده است‏.
 • Acclimatization (سازگاری)
 • فرآیند سازگار شدن جمعیت هایی از ارگانیزم ها با تغییرات زیست محیطی طبیعی یا تغییرات بلند مدت ایجاد شده توسط بشر؛ مانند آن هایی که با تدوام تخلیه ضایعات صنعتی یا فاضلاب ها ایجاد می‏گردد.
 • Pycnokline (پیکنوکلاین)
 • لایه دارای تندترین شیب چگالی در یک پیکره لایه بندی شده آب‏.
 • Acid rain water (باران اسیدی)
 • آب باران با (pH)کم تر از ۵
 • Acid wastes water (فاضلاب اسیدی)
 • Acidity (خاصیت اسیدی)
 • Activated carbon treatment (تصفیه با کربن فعال)
 • فرآیند حذف مواد آلی محلول و یا کلوئیدی از آب و فاضلاب، به وسیله جذب با کربن فعال. به عنوان مثال برای اصلاح مزه‏، بو یا رنگ‏.
 • Activated sludge (لجن فعال)
 • توده بیولوژیکی جمع شده در سیستم های تصفیه فاضلاب که در نتیجه رشد باکتری ها و سایر موجودات زنده ذره بینی در حضور اکسیژن محلول تشکیل شده ‏اند.
 • Activated sludge treatment (تصفیه با لجن فعال)
 • فرآیند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب که در آن مخلوطی از لجن فعال و فاضلاب‏، بهم خورده و هوادهی می ‏شود. قسمتی از لجن فعال متعاقباً از طریق ته نشینی جدا شده و خارج می‏گردد و یا در صورت لزوم به فرآیند بازگردانده می ‏شود.
 • Aeration (هوادهی)
 • دمیدن هوا به درون یک مایع‏.
 • Aerobic (هوازی)
 • Aerobic organisms, aerobes (ارگانیزم های هوازی‏- هوازی ‏ها)
 • موجوداتی که برای زنده ماندن و تکثیر، عموماً به اکسیژن محلول یا گازی نیاز دارند.
 • Aerobic sludge digestion (هضم هوازی)
 • روش بیولوژیکی که طی آن لجن های فعال تا حدی با هوادهی طولانی اکسید می‏شوند. این عمل با هوادهی درونی و فعالیت شکاری تکمیل می‏گردد.
 • Agriculture (کشاورزی)
 • Air scouring (تمیز کردن با هوا)
 • فرایند عبور دادن هوای تحت فشار در جهت پایین به بالا، از درون یک صافی ثقلی برای هم زدن بستر صافی به منظور جدا کردن ذرات جامد باقی مانده‏، قبل از شست و شوی معکوس‏.
 • Algae (جلبک ها)
 • گروه بزرگی از موجودات تک یاخته یا پریاخته هستند که معمولاً دارای کلروفیل یا سایر رنگدانه‏ ها می‏باشند. سیانو باکتری ها نیز در این گروه قرار می‏گیرند. این موجودات معمولاً آبزی بوده و قادر به انجام فتوسنتز می‏باشند.
 • Alpha factor (عامل آلفا)
 • در تأسیسات لجن فعال‏، نسبت ضریب انتقال اکسیژن در مخلوط مایع به ضریب انتقال اکسیژن در آب تمیز (پاک‏) می‏باشد.
 • Alpha ray (اشعه آلفا
 • Anaerobic (بی هوازی)
 • Anaerobic bacteria (باکتری بی هوازی)
 • Anaerobic organisms ,anaerobes (ارگانیزم های بی هوازی‏- بی هوازی ‏ها)
 • موجوداتی که در شرایط فقدان اکسیژن محلول یا گازی‏، زنده مانده و تکثیر می ‏یابند.
 • Anaerobic sludge digestion (هضم بی هوازی لجن)
 • فرآیند کنترل شده تجزیه لجن توسط باکتری ها در شرایط بی هوازی که ممکن است در دمای محیطی بین ۲۰و ۴۰ درجه سلسیوس (هضم مزوفیلیک‏) و یا بین ۴۵و ۶۰ درجه سلسیوس (هضم ترموفیلیک) صورت گیرد.
 • Aphotic zone (ناحیه تاریک)
 • قسمتی از پیکره آب که در آن نور کافی برای فتوسنتز مؤثر وجود ندارد.
 • Aquifer (آبخوان)
 • بستر یا لایه‏ از سنگ‏، سنگریزه یا شن نفوذپذیر که قادر به آب دهی قابل توجهی است‏.
 • (Aquifer (confined (آبخوان تحت فشار)
 • آبخوانی که بین دو لایه غیر قابل نفوذ تحت فشار است‏.
 • (Aquifer (unconfined (آبخوان آزاد)
 • آبخوانی که سطح آب سفره زیرزمینی معرف حد بالایی آن می‏باشد.
 • Ascariasis (آلودگی با کرم آسکاریس)
 • Atmosphere (جو، اتمسفر)

× مشاوره آنلاین