فرهنگ لغت

فرهنگ لغات و اصطلاحات آب و فاضلاب – B

فرهنگ لغات و اصطلاحات آب و فاضلاب

 • Back washing (شست و شوی معکوس)عمل تمیز کردن صافی با جریان معکوس آب، که اغلب به کمک هوا انجام می‏گیرد.
 • Bacteria (باکتری‏ ها)گروه بزرگی از موجودات میکروسکوپی (ذره بینی‏) تک یاخته با هسته ‏های غیرمتمرکز عاری از غشا هستند که از نظر متابولیکی فعال اند؛ غالباً آزادزی بوده و معمولاً به روش تقسیم دوتایی (تولید مثل غیرجنسی‏) تکثیر پیدا می کنند.
 • Bacteria bed (بستر باکتری)
 • Bacteria decomposition (تجزیه بیولوژیکی (میکروبی))
 • Bacteriological sample (نمونه باکتری‏شناسی)نمونه ‏ای که با رعایت شرایط سترونی، در یک ظروف سترون جمع آوری شده و جهت آزمون های باکتری ‏شناسی تحت شرایط مناسبی محافظت و حمل می‏شود.
 • Bag filter (صافی چکاننده)
 • Balancing tank (مخزن متعادل کننده)مخزنی که برای یکنواخت کردن ترکیب یا میزان جریان ورودی‏، مثلاً جریان آب آشامیدنی به یک سیستم توزیع یا فاضلاب به یک تصفیه خانه‏، طراحی شده است‏.
 • Bank side storage (ذخیره سازی کناره ساحلی)ذخیره کردن آب خام رودخانه در مخازن ساحلی‏.
 • Beam (پرتو، شعاع)
 • Benthic deposit (رسوب کف)انباشته شدن رسوبات در بستر آبراهه‏، دریاچه یا دریا که به دلایلی هم چون فرسایش طبیعی‏، فرآیندهای بیولوژیکی یا تخلیه فاضلاب حاصل شده باشد و احتمالاً دارای مواد آلی باشد.
 • Benthic region (ناحیه کف)عموماً پایین ترین ناحیه یک پیکره آب است که شامل رسوبات و یک لایه بستر سنگی که موجودات زنده در آن جا وجود دارند، می‏باشد.
 • Beta factor (عامل بتا)در تأسیسات لجن فعال عبارت از نسبت مقدار اکسیژن اشباع در مخلوط مایع به مقدار اکسیژن اشباع در آب تمیز (پاک‏) در درجه حرارت یکسان و فشار جو است.
 • Bio film (لایه نازک زیستی)از یک صافی شنی‏ لایه‏ای شامل موجودات زنده‏، مرده و یا در حال مرگ در سطح یک صافی شنی کند یا صافی های بیولوژیکی دیگر تشکیل می‏شود.
 • Bioaccumulation (انباشته شدن زیستی)فرایند انباشته شدن یک ماده در ارگانیزم ها یا بخش هایی از آن‏.
 • Bioassay (زیست سنجی)فن ارزیابی اثر بیولوژیکی (کمی و کیفی‏) مواد مختلف در آب، از طریق ایجاد تغییرات در یک فعالیت معین بیولوژیکی‏.
 • Biodegradation (تجزیه زیستی)تجزیه و تخریب مولکول های آلی حاصل از فعالیت های پیچیده موجودات زنده‏، که معمولاً در محیط های آبی انجام می‏گیرد.
 • Biodegradability (قابلیت تجزیه زیستی)حساسیت یک ماده آلی نسبت به تجزیه زیستی
 • Biological filter (صافی بیولوژیکی)بستری از مواد بی اثر با منافذ درشت که سبب می‏شود فاضلاب از روی لایه بیولوژیکی فعال تشکیل شده بر روی این مواد بی اثر تراوش نماید تا خالص گردد.
 • (Biological Oxygen Demand (BOD (اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی)
 • Biological purification (تصفیه بیولوژیکی)
 • Biomass (توده زیستی)تمامی موجودات زنده در پیکره آب‏.
 • Biota (هم زیست)ارگانیزم های زنده یک محیط آبی
 • Biotic index (شاخص زیستی)عددی که توصیف کننده هم زیستی در یک پیکره آب است و بیان گر کیفیت بیولوژیکی آن می‏باشد.
 • Black water آب سیاه (لش آب)‏فاضلاب و مدفوع خارج شده از توالت ها که آب حمام ها، دوش ها، دستشویی ‏ها و ظرفشویی ‏ها را شامل نمی‏گردد.
 • Blow down (تخلیه)حذف مایعات یا جامدات از محل انجام فرآیند یا مخزن و یا مسیر جریان با اعمال فشار.
 • Blue-green algae (جلبک های سبز- آبی)گروه بزرگی از پروکاریوت های فتوسنتز کننده هستند که برخی از گونه‏ های آن تحت شرایط خاص‏، مواد حاصل از سوخت و ساز (متابولیت‏) سمی و مضر برای انسان و حیوانات تولید می‏کنند.
 • Boiler water (آب دیگ بخار)آبی با کیفیت مناسب که در حال تولید بخار یا پس از آن در دیگ بخار وجود دارد.
 • Industrial water (آب صنعتی)هر آبی که در مراحل یک فرایند صنعتی استفاده می‏شود.
 • Bourne (چشمه فصلی)چشمه‏ای که در آن آب به طور متناوب یا فصلی جریان دارد.
 • Brined (شورابه)آبی که غلظت نمک‏، به ویژه کلرید سدیم‏، در آن به طور طبیعی یا مصنوعی‏، بیش تر از آب دریا می‏باشد.
 • Brook (جویبار)جریان کوچکی از آب که اغلب توسط چشمه ‏های طبیعی تغذیه می‏ شود.

× مشاوره آنلاین