گواهی نامه ها و استاندارد های بهترین و مجرب ترین کارشناسان فنی شرکت پرتو کنترل هوشمند در طراحی اختصاصی انواع تصفیه پسماند، تولید دستگاه تصفیه آب و اجرای پروژه  های تصفیه خانه

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه آب از معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه تاسیسات و تجهیزات از معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
گواهینامه ISO 9001:2008
گواهینامه HSE
گواهینامه مسئولان شرکت در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار
گواهینامه سمتا

گواهینامه صلاحیت ssپیمانکاری - گواهینامه ها و استاندارد ها
3 2 1024x729 1 - گواهینامه ها و استاندارد ها
5 2 - گواهینامه ها و استاندارد ها
4 - گواهینامه ها و استاندارد ها
2 792x1024 1 - گواهینامه ها و استاندارد ها
× مشاوره آنلاین