Active Carbon Filter Projectsپروژه های فیلتر کربن اکتیو2 - پروژه فیلتر کربن اکتیو
Active Carbon Filter Projectsپروژه های فیلتر کربن اکتیو1 - پروژه فیلتر کربن اکتیو

پروژه فیلتر کربن اکتیو طراحی سیستم تصفیه آب و فاضلاب شهری و اجرای پروژه فیلترینگ پسماند صنعتی و فاضلاب خانگی توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

پروژه فیلتر کربن اکتیو پوکه سازی اراک اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

Active Carbon Filter Projectsپروژه های فیلتر کربن اکتیو1 500x500 - پروژه فیلتر کربن اکتیو
Active Carbon Filter Projectsپروژه های فیلتر کربن اکتیو2 - پروژه فیلتر کربن اکتیو

پروژه فیلتر کربن اکتیو پارک ارم اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه فیلتر کربن اکتیو پلیمر گلپایگان اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه فیلتر کربن اکتیو مس سرچشمه اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه فیلتر کربن اکتیو سازمان منطقه آزاد ارس اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه فیلتر کربن اکتیو شهرداری پردیس اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه فیلتر کربن اکتیو بندر آبادان اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه فیلتر کربن اکتیو بیمارستان چناران اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه فیلتر کربن اکتیو بیمارستان تربت جام اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه فیلتر کربن اکتیو بیمارستان رامهرمز اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه فیلتر کربن اکتیو بیمارستان شفا اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه فیلتر کربن اکتیو بیمارستان رازی اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

اطلاعات پروژه
موضوع پروژه

فیلتر کربن اکتیو

اجرا شده

12 پروژه

× مشاوره آنلاین