پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

صنايع لبني يكي از صنايع عمده مصرف كننده آب و بالطبع توليد كننده فاضلاب هستند. بنابراين تصفيه و استفاده مجدد از فاضلاب صنایع لبنی يكي از اولويت هاي زيست محيطي است.

در حال حاضر، قوانين سخت گيرانه زيست محيطي و هم چنين افزايش هزينه هاي تأمين آب و تصفيه فاضلاب، عزم و انگيزه مديران را جهت بهبود فرايند تصفيه فاضلاب افزايش داده است. درجه تصفيه به قوانين زيست محيطی كشوري و منطقه اي بستگي دارد.

در حالي كه عمده كارخانجات بزرگ لبني داراي تصفيه خانه هاي اختصاصي بوده و يا در صورت امكان فاضلاب خود را به درون فاضلابرو شهري دفع مي نمايند، مواردي از دفع فاضلاب به دريا و يا آبياري مزارع مشاهده مي شود. در مقابل، بيش تر كارخانجات كوچك لبني فاضلاب خود را با استفاده از روش آبياري مراتع و پخش در سطح زمين تصفيه مي نمايند. بنابراين پتانسيل آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني از اين طريق وجود دارد.

عمده آب مصرفي در كارخانجات لبني براي فرايندهايي از قبيل تميز كردن و شستشوي كف، بطري ها، جعبه ها، وسايل نقليه، تجهيزات و مخازن كارخانه و هم چنين درون تانكرهاي حمل و ذخيره سازي شير به كار مي رود.

شستشوي مخازن خط توليد در سه مرحله انجام مي شود. اين مراحل عبارتند از :

آبكشي مقدماتي براي حذف مواد خام يا محصولات خارج شده از تجهيزات

شستشوي سطوح تجهيزات تميز شده در مرحله اول با استفاده از آب داغ حاوي مواد قليايي

در نهايت شستشوي سرد پاياني براي آبكشي و حذف باقيمانده مواد قليايي سوزش آور

انواع  فاضلاب صنایع لبنی:

۱- آب مصرفی در طی فرایند تولید که شامل آب به کار رفته برای سرد کردن و گرم کردن فرایندها است. این فاضلاب ها معمولاً عاری از آلاینده بوده و با حداقل تصفیه می توان آن ها را مورد استفاده مجدد قرار داده و یا به درون کانال جمع آوری آب های ناشی از بارش، دفع نمود.

۲- فاضلاب ناشی از تمیز کردن که عمدتاً از تمیز کردن تجهیزاتی که در تماس با شیر، محصولات شیری، ریخت و پاش شیر و محصولات آن، آب پنیر، آب ناشی از فشرده سازی پنیر، آب نمک و آب ناشی از تجهیزات تولید و حتی خطاهای بهره برداری است.

۳- فاضلاب بهداشتی که به طور معمول مستقیماً به تصفیه خانه فاضلاب هدایت می گردد.

فاضلاب صنایع لبنی حاصل از تمیز کردن حاوی تعداد زیادی از عوامل استریل کننده و انواع مختلفی از پاک کننده های اسیدی و قلیایی است. بنابراین pH فاضلاب به طور معنی داری متغیر بوده و به استراتژی تمیز کردن تجهیزات بستگی دارد. عمده ترین ترکیبات شیمیایی که برای تمیز کردن تجهیزات به کار می روند عبارتند از سود سوز آور، اسید نیتریک، اسید فسفریک و هیپوکلرید سدیم. این مواد اثرات قابل توجهی در pH فاضلاب دارند. از دیگر نگرانی های مرتبط با شستشو و تمیز کردن تجهیزات خط تولید شامل مواد قابل تجزیه بیوشیمیایی(BOD) و اکسیژن مورد نیاز برای ترکیبات شیمیایی (COD) است.

فاضلاب صنایع لبنی، عموماً در میانه خط تولید ایجاد می شود، بنابراین مقدار جریان و خصوصیات فاضلاب در کارخانجات مختلف، متفاوت است و به نوع محصول تولیدی و روش بهره برداری از کارخانه بستگی دارد.

این خصوصیات متفاوت روی انتخاب واحدهای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی تأثیر می گذارند. به طوری که با تغییرات بارگذاری آلی، سیستم های بیولوژیکی انتخابی دچار مشکلات بهره برداری می گردند.

راههای تصفیه فاضلاب صنایع لبنی:

۱- تخلیه به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری جهت تصفیه در تصفیه خانه فاضلاب شهری

۲- حذف زایدات ویژه و نیمه جامد از فاضلاب در کارخانه.

۳- احداث تصفیه خانه در داخل کارخانه

تخلیه مستقیم به شبکه فاضلابرو شهری

صنایع لبنی معمولاً تابع قوانین خاصی در خصوص تخلیه پساب هستند، اما این قوانین کاملاً به نحوه تخلیه فاضلاب و ظرفیت تصفیه فاضلاب شهری بستگی دارد.

تخلیه به فاضلابرو شهری بر پایه نرخ جریان فاضلاب، BOD۵ ، جامدات معلق و کل فسفر تخلیه شده روزانه است. بعضی تأسیسات تصفیه فاضلاب شهری ممکن است درخواست کاهش شدت BOD فاضلاب صنعتی را داشته باشند.

گزینه های پیش تصفیه فاضلاب صنایع لبنی در کارخانه

الف- آشغالگیری

ب- کنترل pH

ج- تقلیل خصوصیات فاضلاب

د – حذف چربی، روغن و گریس

۱- چربی گیرهای ثقلی

۲- شناورسازی با هوا و شناورسازی با هوای محلول

۳- هیدرولیز آنزیمی FOG

روش های تصفیه اصلی فاضلاب صنایع لبنی:

تصفیه بیولوژیکی یکی از بهترین روش های حذف مواد آلی از فاضلاب صنایع لبنی است. با این حال تولید لجن، به خصوص در فرایندهای تجزیه هوازی، ممکن است هزینه دفع را افزایش دهد.

به دلیل اینکه لجن تولیدی می تواند مواد آلی ویژه و فلزات سنگین را جذب سطحی نماید، مشکلات حادتر می شوند. با این حال سیستم های تصفیه بیولوژیکی مزیت تجزیه میکروبی مواد آلی پیچیده و جذب سطحی فلزات سنگین توسط میکروارگانیسم ها را دارا است. فرایندهای بیولوژیکی نسبتاً پیچیده نیستند و انعطاف زیادی در ترکیب چندین واحد از آن ها برای ایجاد یک سیستم اختصاصی جهت تصفیه فاضلاب حاوی مواد آلی، وجود دارد.

الف- سیستمهای بیولوژیکی هوازی

ب- سیستم های بیولوژیکی بی هوازی

پ- روش های تصفیه طبیعی

دفع لجن  

انواع مختلفی لجن در اثر تصفیه فاضلاب لبنی تولید می گردد. این لجن ها شامل:

الف- لجن حاصل از ته نشینی اولیه فاضلاب که مقدار آن معمولاً کم است.

ب- لجن حاصل از ته نشینی لخته های معلق بعد از تصفیه شیمیایی فاضلاب خام.

ج- لجن تثبیت شده ناشی از فرایندهای تصفیه بیولوژیکی که ممکن است هوازی یا بی هوازی باشد.

د- لجن تولید شده در طی فرایند تصفیه پیشرفته (ثالثه) که معمولاً برای حذف نهایی جامدات معلق و مواد مغذی پس از فرایند بیولوژیکی صورت می گیرد.

طراحی و ساخت تصفیه فاضلاب کارخانه های لبنی هم به صورت پکیج تصفیه فاضلاب فلزی پرتابل و هم به صورت تصفیه خانه فاضلاب بتنی توسط گروه شرکت پرتو کنترل هوشمند قابل طراحی و اجرا می باشد. جهت کسب اطلاعات بیش تر با ما تماس بگیرید.

× مشاوره آنلاین