پارشال فلوم

پارشال فلوم دستگاه اندازه گيري جريان كانال باز است كه براي اندازه گيري جريان آب هاي سطحي، جريان هاي آبياري و جريان فاضلاب تصفيه خانه ها ساخته شده است.

پارشال فلوم يك ساختار هيدروليكي ثابت است كه براي اندازه گيري ميزان جريان حجمي در تخليه هاي صنعتي، خطوط فاضلاب شهري و جريان هاي پساب و پساب در تصفيه خانه هاي فاضلاب استفاده مي شود.

 انواع پارشال فلوم شامل جریان آزاد و غوطه وری می باشد.

برای تعیین نوع آن از جدول پارشال فلوم استفاده می شود.

با همگرا شدن دیواره های جانبی موازی در پارشال فلوم سرعت جریان افزایش می یابد. در جریان آزاد، عمق آب در نقاط ویژه ای از بالادست گلویی می تواند برای محاسبه ی نرخ جریان به کار رود. طراحی و ساخت پارشال فلوم تحت استانداردهای ASTM D1941، ISO 9826:1992، JIS B7553-1993 می باشد.

هنگام خرید پارشال فلوم توجه به استاندارهای به کار رفته ضروری است. در مجموع ۲۲ اندازه ی استاندارد از پارشال فلوم ساخته شده است که دامنه ی جریان ۱۴۱۶/۰ تا ۹۲۸۹۰ لیتر بر ثانیه را پوشش می دهد. فروش پارشال فلوم توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند با رعایت استاندارهای لازم انجام می شود.

parshal flume1.1 500x500 - پارشال فلوم

مزایای پارشال فلوم

در برخی کاربردها بسیار دقیق هستند.

تحت جریان کم دقت آن ماندگار است.

در هنگام غوطه وری می تواند به اندازه گیری جریان ادامه دهد.

محدودیت های پارشال فلوم

در اندازه های کمتر از ۱ فوت (در صورت استفاده در آبیاری) مستعد گرفتگی می باشد.

نصب آن در گودال های بسیار مسطح دشوارتر است.

اغلب نسبت به سایر فلوم ها، هد بیشتری در بالادست جریان دارد.

محاسبه­ی دبی تخلیه

برای اندازه گیری دبی در کانال های رو باز، اطلاعاتی لازم است:

اندازه ی فلوم (اندازه ی پارشال فلوم ها با اندازه ی عرض گلویی سنجیده می شوند)

هد در نقطه ی اولیه (Hb) و نقطه ی ثانویه (Ha)

نسبت غوطه وری Ha/Hb

باید بدانیم فلوم جریان آزاد یا جریان غوطه وری را تجربه می کند.

با استفاده از این اطلاعات و معادله ی مناسب جریان آزاد یا غوطه وری می توان سرعت جریان را محاسبه کرد.

باید توجه داشت این محاسبات برای زمانی است که ساخت پارشال فلوم به درستی انجام شده و پس از نصب از موقعیت خود جابجا نشده است.

اندازه ی فلوم

پارشال فلوم شبیه ساعت شنی است. باریک ترین قسمت فلوم به عنوان گلویی تعریف می شود.  پارشال فلوم ها ابعاد ثابت و مشخصی ( بر اساس استاندارد ASTM D 1941, ISO 9826 ) دارند که هنگام خرید پارشال فلوم باید مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی فلوم ها مطابق استاندارد ها باشند، اندازه ی فلوم را می توان فقط با عرض گلویی (w) بررسی کرد.

Pages from imc 750 ii final - پارشال فلوم

عمق Ha و Hb

مکان هایی برای اندازه گیری هد اولیه و ثانویه می باشند که سطح مرجع صفر برای آنها کف قسمت ورودی (جایی که همگرایی رخ می دهد) است و Hb پایین تر از این سطح مرجع قرار دارد.

نسبت غوطه وری

نسبت غوطه وری یک فلوم در واقع نسبت هد در پایین دست جریان به هد در بالادست جریان تعریف می شود. از این نسبت استفاده می شود تا مشخص شود جریان در پارشال فلوم در کدام دسته قرار می گیرد.

1280px Parshall Flume.svg  - پارشال فلوم

انواع جریان در پارشال فلوم

دو جریان آزاد و غوطه ور می تواند در پارشال فلوم رخ دهد.

جریان آزاد

جریان آزاد در فلوم زمانی رخ می دهد که آب برگشتی در فلوم وجود ندارد. اولین مزیت جریان آزاد این است که ارتفاع سطح فقط در یک نقطه اندازه گیری می شود (نقطه ی اولیه ی اندازه گیری، Ha در ورودی فلوم و بالادست گلویی برای محاسبه ی میزان جریان است.)

تحت جریان آزاد یک پدیده ی شناخته شده که پرش هیدرولیکی یا موج ایستاده نام دارد در پایین دست فلوم رخ می دهد. شکل گیری پرش هیدرولیکی پایین دست فلوم نشانه ی خوبی است و بیانگر این مطلب است که فلوم تحت جریان آزاد عمل می کند.

جریان غوطه ور

جریان غوطه ور زمانی اتفاق می افتد که سطح آب پایین دست فلوم بالا آمده تا جریان از طریق فلوم را کاهش دهد. وقتی مقاومت در برابر جریان پایین دست کانال برای کاهش سرعت خارج شدن از فلوم کافی باشد، عمق جریان افزایش می یابد و باعث ایجاد اثر آب برگشتی می شود، به طوریکه آب نمی تواند با سرعت کافی از فلوم خارج شود.

برخلاف جریان آزاد، جریان غوطه وری مستلزم اندازه گیری هد در نقطه ی اولیه (Ha) و نقطه ی ثانویه (Hb) است. نسبت هد پایین دست به هد بالادست، Ha/Hb که به صورت درصد بیان می شود، نسبت غوطه وری است. تحقیقات نشان داده است که تخلیه مطابق جدول پارشال فلوم تا زمانی که نسبت غوطه وری از مقدار بحرانی (انتقال غوطه وری ) فراتر نرود، کاهش نمی یابد.

parshal chart - پارشال فلوم

وقتی نسبت غوطه وری از St کمتر باشد، جریان آزاد رخ می دهد. تعیین غوطه وری پارشال فلوم به صورت چشمی می تواند دشوار باشد. همچنین تعیین دقیق محل Hb کار دشواری است زیرا جریان آشفته است و می تواند به سرعت نوسان کند. فروش پارشال فلوم توسط متخصصین شرکت پرتو کنترل هوشمند با توجه به نیازمندیهای مشتریان انجام می پذیرد.

× مشاوره آنلاین