تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روش فعال سازی باکتری هوازی

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف یکی از پرکاربردترین روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های صنعتی و بهداشتی به شمار می رود. این روش، فرآیند بیولوژیکی از نوع هوازی بوده و رشد میکروارگانیسم ها به صورت معلق صورت می گیرد.
حذف ذرات جامد کلوئیدی در مخلوط فاضلاب توسط جذب سطحی فیزیکوشیمیایی روی توده بیولوژیکی فعال و به دام افتادن در لخته بیولوژیکی انجام می شود. بنابراین اختلاط مناسب فاضلاب با توده بیولوژیکی در راکتور هوادهی اهمیت فراوانی دارد. جامدات آلی محلول به وسیله جذب بیولوژیکی مواد توسط میکروارگانیسم ها و سپس تجزیه بیولوژیکی و تثبیت حذف می شوند. در خلال تجزیه بیولوژیکی توسط اکسیداسیون جامدات آلی، بخشی از مواد آلی به سلول های جدید تبدیل شده و بخش دیگر تثبیت می گردند. بخشی از سلول های تولید شده در راکتور درخلال مرحله رشد خودخوری میکروارگانیسم دچار اکسیداسیون خود به خودی می گردند که تنفس خودخوری نیز نامیده می شود.
برای حفظ راندمان تصفیه در این روش لازم است که همواره مقدار مشخصی توده بیولوژیکی در حوض هوادهی وجود داشته باشد تا این توده بیولوژیکی بتواند تمامی مواد آلی موجود در فاضلاب را به مصرف برساند. از این رو همواره بخشی از توده بیولوژیکی (لجن) ته نشین شده در مخزن ته نشینی را به حوض هوادهی باز می گردانند. در واقع علت نامگذاری این روش تصفیه فاضلاب به لجن فعال لزوم بازگردش بخشی از لجن ته نشین شده به حوض هوادهی است.
اکسیژن هم برای اکسیداسیون خود به خودی و هم برای سنتز ضروری است. معمولاً اکسیژن لازم با هوادهی فاضلاب توسط سیستم های هوادهی سطحی یا عمقی (افشانه ای) از هوا تأمین می شود. سیستم هوادهی به گونه ای طراحی می شود که اختلاط مناسبی را برای محتویات راکتور فراهم سازد تا در خلال هوادهی لخته میکروبی مناسبی نیز تشکیل گردد. فرآیند های کوچک تری که در حذف مواد آلی محلول و کلوئیدی دخالت دارند به شرح زیر است:

انحلال اکسیژن در درون مایع یا فاضلاب (هوادهی)
اختلاط آشفته فاضلاب و توده بیولوژیکی (لجن فعال برگشتی)
جذب سطحی مواد آلی (سوبسترا) توسط توده بیولوژیکی
نفوذ ملکولی اکسیژن محلول و سوبسترا به درون توده بیولوژیکی
متابولیسم میکروارگانیسم ها (سنتز سلول)
لخته سازی بیولوژیکی ناشی از تولید مواد پلیمری سلولی در خلال مرحله اکسیداسیون خود به خودی
اکسیداسیون خود به خودی سلول ها (تنفس خود به خودی)
آزادسازی دی اکسیدکربن (CO2) از توده سلولی فعال
متلاشی شدن و تجزیه سلول های مرده
از این روش عموماً در مواردی استفاده می شود که حجم فاضلاب ورودی به تصفیه خانه بالا بوده و به همین سبب تأسیسات و تجهیزات ویژه ای برای آبگیری و هضم لجن در نظر گرفته می شود.

تصفیه فاضلاب 2 1 - تصفیه فاضلاب به روش فعال سازی باکتری هوازی

نکات مهم در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال:

با توجه به هوازی بودن فرآیند، نیاز به استفاده از تجهیزات هوادهی وجود دارد.
حداکثر BOD5 ورودی به این سیستم حدود ۲۰۰۰ میلی گرم بر لیتر می باشد.
نیاز به تأسیسات و تجهیزات آبگیری و هضم لجن دارد.
استفاده از این روش برای اجتماعات زیر ۵۰۰۰ نفر و صنایع کوچک به سبب عدم صرفه اقتصادی برای هضم لجن توصیه نمی شود.
چنان چه فاضلاب ورودی حاوی مواد سمی باشد، لازم است که یک عملیات پیش تصفیه بر روی فاضلاب صورت گیرد.

بخش های سیستم تصفیه فاضلاب:

سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال متعارف معمولاً دارای ۷ واحد زیر می باشد:

آشغالگیری
متعادل سازی
پمپاژ اولیه
هوادهی
ته نشینی
گندزدایی
هاضم لجن
البته با توجه به کیفیت فاضلاب ممکن است لازم باشد واحدهای دیگری نیز به این مجموعه اضافه شوند. به عنوان نمونه اگر فاضلاب حاوی مقادیر زیادی روغن و چربی باشد (مانند فاضلاب رستوران ها و فاضلاب صنایع لبنی) استفاده از یک واحد چربی گیری ضروری است.

× مشاوره آنلاین