ایمهف تانک یا مخزن تعفن دو طبقه

ایمهف تانک یا مخزن تعفن دو طبقه مخزنی دو طبقه و V شکل است که می توان برای تصفیه فاضلاب جمعیت هایی از ۵۰ تا ۱۵۰۰۰ نفر ساخت. تفاوت اصلی آن با سپتیک تانک در جداسازی منطقه  ته نشینی از منطقه ی تعفن است. منطقه ی ته نشینی با سطح مقطعی به شکل Vساخته می شود.با توجه به سطح مقطعV،  فضای درون این انبارهای تعفن مانند شکل بالا از سه قسمت تشکیل می شود:
قسمت رویین V که ویژه ی ته نشینی است. فاضلاب پس از ورود به این قسمت از سرعتش کاسته شده و مواد معلق آن روی سطح شیب دار در دو طرف ته نشین می شود. مواد ته نشین شده روی سطح شیب دار سرخورده و از شیار سرتاسری موجود در کف، وارد قسمت دوم یعنی قسمت زیرین جهت متعفن شدن می شود.
قسمت زیرین V که ویژه متعفن شدن گازهای به دست آمده از هضم هوازی لجن هستند، جریان فاضلاب و ته نشینی مواد معلق در استخر ته نشینی به صورت دائمی انجام می گیرد و مواد ته نشین شده از شیارهایی سرتاسری و به پهنای ۱۲ تا ۲۵ سانتی متر بر اثر نیروی ثقل خود وارد قسمت زیرین می شود. فاضلاب ته نشین شده از سمت دیگر بیرون می رود. ایمهف تانک ها در دو گروه کوچک برای جمعیت های ۵۰ تا چند صد هزار نفر و بزرگ برای جمعیت هایی تا ۱۵۰۰۰ نفر ساخته می شوند.

محاسبه ایمهف تانک:

استاندارد کشور آلمان (DIN4261) برای طراحی ایمهف تانک های کوچک عددهای زیر را پیشنهاد می کند:
الف) برای قسمت ته نشین یعنی V1، حجم را برای هر نفر ۳۰ لیتر و کمترین حجم این قسمت را برابر ۱٫۵ متر مکعب تعیین کرده است.
ب) برای قسمت هضم لجن یعنیV2، حجم را برای هر نفر ۶۰ لیتر و کمترین حجم این قسمت را برابر ۳ متر مکعب مشخص کرده است.
ج) برای قسمت جمع شدن گاز یعنیV3، حجم را برای هرنفر ۳۰ لیتر و کمترین حجم این قسمت را برابر ۱.۵ متر مکعب پیشنهاد کرده است.
پهنای قسمت جمع شدن گاز را در این گونه مخازن دست کم ۶۵ سانتی متر می گیرند تا دسترسی به آن امکان پذیر باشد. برای ایمهف تانک های بزرگ برای جمعیت های چند صد نفری تا ۱۵۰۰۰ نفر حجم قسمت ته نشینی را برای هر نفر ۵۰ لیتر و حجم قسمت هضم لجن را برای هر نفر ۵۰ لیتر و حجم قسمت هضم لجن را برای هر نفر ۱۰۰۰ لیتر در نظر می گیرند.
بار سطحی را در انبارهای تعفن دو طبقه( ایمهف تانک) پیرامون ۲ متر در ساعت و بار سرریزها را برابر ۲۵ متر در ساعت برای هر متر طولی در نظر می گیرند، مدت زمان توقف فاضلاب در انبار را ۱/۵ تا ۲ ساعت و سطح قسمت جمع شدن گاز را دست کم ۲۰ درصد کل سطح انباره انتخاب می کنند. به طور کلی برای تعیین ابعاد قسمت ته نشینی نظیر استخرهای ته نشینی نخستین عمل می شود و ابعاد قسمت هضم لجن را مانند انبارهای هضم لجن را مانند انبارهای هضم بی هوازی لجن در گرمای ۱۵ درجه محاسبه می کنند.