روش بیولوژیکی تصفیه پساب و تصفیه فاضلاب

روش بیولوژیکی تصفیه پساب و تصفیه فاضلاب

در این روش ها تصفیه فاضلاب به صورت هوازی مورد بحث قرار دارد که به صورت کلی تصفیه فاضلاب به روش هوادهی همان تصفیه فاضلاب بیولوژیکی است.

در تصفیه فاضلاب بیولوژیکی مهمترین عامل برای انجام عمل تصفیه، اکسیژن رسانی مداوم به فاضلاب خام و بعد از آن تولید لجن فعال است که لجن فعال در تصفیه فاضلاب مهمترین نقش را ایفا می کند و به کارگران تصفیه خانه معروف می باشد.

لجن فعال به دو صورت توده معلق یا توده ثابت وجود دارد.

در تصفیه فاضلاب با توده ثابت، لجن های فعال به دیسک یا عامل خارجی موجود در فاضلاب چسبیده و در همان جا تکثیر و تولید می شوند و در همان جا ثابت می مانند و حرکت نمی کنند.

در تصفیه فاضلاب با لجن فعال متحرک، لجن ها به صورت معلق در تمام حجم فاضلاب حرکت کرده و از فاضلاب تغذیه می کنند.

مرحله بعد در تصفیه فاضلاب بیولوژیکی، مرحله جدا سازی توده های لجن از فاضلاب و برگشت دادن آنها به واحد قبل است که این مرحله در فرایند تصفیه فاضلاب، واحد ته نشینی نامیده می شود.

در مراحل بعدی پساب عاری از لجن فعال، گندزدایی می شود.

در تصفیه فاضلاب و پساب تمام تلاش بر این است که فاضلاب در معرض تماس با لجن فعال قرار گیرد. چون رفتار و فرایند قابل پیش بینی می باشد.

به جز روش های گفته شده در بالا می توانیم سایر روش های تصفیه زیستی را به صورت زیر نام ببریم:

  • تصفیه با استفاده از حوض های اکسیداسیون
  • تصفیه فاضلاب یا پساب به وسیله زمین
  • تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به طور نسبی با استفاده ازسپتیک تانک و ایمهاف تانک
  • تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی

× مشاوره آنلاین