تصفیه خانه فاضلاب

معیارهای انتخاب روش و فرآیندهای تصفیه فاضلاب

مهم ترین اقدام در طراحی یک تصفیه خانه فاضلاب، مطالعه و بررسی مبانی کمی و کیفی فاضلاب خام و انتخاب فرایند مناسب جهت تصفیه فاضلاب می باشد.
انتخاب فرایند یک مقوله بسیار پیچیده و سخت می باشد زیرا رفتار فاضلاب ممکن است در هر مرحله متغیر باشد. این رفتار برای فاضلاب های صنعتی حائز اهمیت بیش تری است. لذا استفاده از فرایندهای چند مرحله ای کمک شایانی در تصفیه فاضلاب می نماید.
مسلماً فرآیند تصفیه فاضلاب در پساب کشتارگاهی ، پساب کارخانجات لبنی ، پساب آبکاری و … با یکدیگر متفاوت است.
لذا انجام آنالیز فاضلاب خام توسط آزمایشگاه های معتمد محیط زیست امری ضروری بوده و بدون داشتن پارامترهای فاضلابی، طراحی با ریسک بالا مواجه خواهد بود

× مشاوره آنلاین