فرهنگ لغت

فرهنگ لغات و اصطلاحات آب و فاضلاب – A

 فرهنگ لغات و اصطلاحات آب و فاضلاب

 • Abstraction (برداشت آب)
 • برداشت دائم يا موقت از هر منبع آبي، جهت مصرف يا انتقال به منطقه ديگر به نحوي كه ديگر بخشي از آن منبع آبي محسوب نگردد.
 • Acclimation (سازش)
  فرآيند سازگار شدن جمعيت هايي از ارگانيزم ها با شرايط زيست محيطي معيني، كه به منظور آزمايش مهيا شده است‏.
 • Acclimatization (سازگاري)
 • فرآيند سازگار شدن جمعيت هايي از ارگانيزم ها با تغييرات زيست محيطي طبيعي يا تغييرات بلند مدت ايجاد شده توسط بشر؛ مانند آن هايي كه با تدوام تخليه ضايعات صنعتي يا فاضلاب ها ايجاد مي‏گردد.
 • Pycnokline (پيكنوكلاين)
 • لايه داراي تندترين شيب چگالي در يك پيكره لايه بندي شده آب‏.
 • Acid rain water (باران اسيدي)
 • آب باران با (pH)كم تر از ۵
 • Acid wastes water (فاضلاب اسیدی)
 • Acidity (خاصیت اسیدی)
 • Activated carbon treatment (تصفيه با كربن فعال)
 • فرآيند حذف مواد آلي محلول و يا كلوئيدي از آب و فاضلاب، به وسيله جذب با كربن فعال. به عنوان مثال براي اصلاح مزه‏، بو يا رنگ‏.
 • Activated sludge (لجن فعال)
 • توده بيولوژيكي جمع شده در سيستم هاي تصفيه فاضلاب كه در نتيجه رشد باكتري ها و ساير موجودات زنده ذره بيني در حضور اكسيژن محلول تشكيل شده ‏اند.
 • Activated sludge treatment (تصفيه با لجن فعال)
 • فرآيند تصفيه بيولوژيكي فاضلاب كه در آن مخلوطي از لجن فعال و فاضلاب‏، بهم خورده و هوادهي مي ‏شود. قسمتي از لجن فعال متعاقباً از طريق ته نشيني جدا شده و خارج مي‏گردد و يا در صورت لزوم به فرآيند بازگردانده مي ‏شود.
 • Aeration (هوادهي)
 • دميدن هوا به درون يك مايع‏.
 • Aerobic (هوازی)
 • Aerobic organisms, aerobes (ارگانيزم هاي هوازي‏- هوازي ‏ها)
 • موجوداتي كه براي زنده ماندن و تكثير، عموماً به اكسيژن محلول يا گازي نياز دارند.
 • Aerobic sludge digestion (هضم هوازي)
 • روش بيولوژيكي كه طي آن لجن هاي فعال تا حدي با هوادهي طولاني اكسيد مي‏شوند. اين عمل با هوادهي دروني و فعاليت شكاري تكميل مي‏گردد.
 • Agriculture (کشاورزی)
 • Air scouring (تميز كردن با هوا)
 • فرايند عبور دادن هواي تحت فشار در جهت پايين به بالا، از درون يك صافي ثقلي براي هم زدن بستر صافي به منظور جدا كردن ذرات جامد باقي مانده‏، قبل از شست و شوي معكوس‏.
 • Algae (جلبك ها)
 • گروه بزرگي از موجودات تك ياخته يا پرياخته هستند كه معمولاً داراي كلروفيل يا ساير رنگدانه‏ ها مي‏باشند. سيانو باكتري ها نيز در اين گروه قرار مي‏گيرند. اين موجودات معمولاً آبزي بوده و قادر به انجام فتوسنتز مي‏باشند.
 • Alpha factor (عامل آلفا)
 • در تأسيسات لجن فعال‏، نسبت ضريب انتقال اكسيژن در مخلوط مايع به ضريب انتقال اكسيژن در آب تميز (پاك‏) مي‏باشد.
 • Alpha ray (اشعه آلفا
 • Anaerobic (بی هوازی)
 • Anaerobic bacteria (باکتری بی هوازی)
 • Anaerobic organisms ,anaerobes (ارگانيزم هاي بي هوازي‏- بي هوازي ‏ها)
 • موجوداتي كه در شرايط فقدان اكسيژن محلول يا گازي‏، زنده مانده و تكثير مي ‏يابند.
 • Anaerobic sludge digestion (هضم بي هوازي لجن)
 • فرآيند كنترل شده تجزيه لجن توسط باكتري ها در شرايط بي هوازي كه ممكن است در دماي محيطي بين ۲۰و ۴۰ درجه سلسيوس (هضم مزوفيليك‏) و يا بين ۴۵و ۶۰ درجه سلسيوس (هضم ترموفيليك) صورت گيرد.
 • Aphotic zone (ناحيه تاريك)
 • قسمتي از پيكره آب كه در آن نور كافي براي فتوسنتز مؤثر وجود ندارد.
 • Aquifer (آبخوان)
 • بستر يا لايه‏ از سنگ‏، سنگريزه يا شن نفوذپذير كه قادر به آب دهي قابل توجهي است‏.
 • (Aquifer (confined (آبخوان تحت فشار)
 • آبخواني كه بين دو لايه غير قابل نفوذ تحت فشار است‏.
 • (Aquifer (unconfined (آبخوان آزاد)
 • آبخواني كه سطح آب سفره زيرزميني معرف حد بالايي آن مي‏باشد.
 • Ascariasis (آلودگی با کرم آسکاریس)
 • Atmosphere (جو، اتمسفر)

× مشاوره آنلاین