فرهنگ لغت

فرهنگ لغات و اصطلاحات آب و فاضلاب – B

فرهنگ لغات و اصطلاحات آب و فاضلاب

 • Back washing (شست و شوي معكوس)عمل تميز كردن صافي با جريان معكوس آب، كه اغلب به كمك هوا انجام مي‏گيرد.
 • Bacteria (باكتري‏ ها)گروه بزرگي از موجودات ميكروسكوپي (ذره بيني‏) تك ياخته با هسته ‏هاي غيرمتمركز عاري از غشا هستند كه از نظر متابوليكي فعال اند؛ غالباً آزادزي بوده و معمولاً به روش تقسيم دوتايي (توليد مثل غيرجنسي‏) تكثير پیدا می کنند.
 • Bacteria bed (بستر باكتري)
 • Bacteria decomposition (تجزیه بیولوژیکی (میکروبی))
 • Bacteriological sample (نمونه باكتري‏شناسي)نمونه ‏اي كه با رعايت شرايط ستروني، در يك ظروف سترون جمع آوري شده و جهت آزمون هاي باكتري ‏شناسي تحت شرايط مناسبي محافظت و حمل مي‏شود.
 • Bag filter (صافی چکاننده)
 • Balancing tank (مخزن متعادل كننده)مخزني كه براي يكنواخت كردن تركيب يا ميزان جريان ورودي‏، مثلاً جريان آب آشاميدني به يك سيستم توزيع يا فاضلاب به يك تصفيه خانه‏، طراحي شده است‏.
 • Bank side storage (ذخيره سازي كناره ساحلي)ذخيره كردن آب خام رودخانه در مخازن ساحلي‏.
 • Beam (پرتو، شعاع)
 • Benthic deposit (رسوب كف)انباشته شدن رسوبات در بستر آبراهه‏، درياچه يا دريا كه به دلايلي هم چون فرسايش طبيعي‏، فرآيندهاي بيولوژيكي يا تخليه فاضلاب حاصل شده باشد و احتمالاً داراي مواد آلي باشد.
 • Benthic region (ناحيه كف)عموماً پايين ترين ناحيه يك پيكره آب است كه شامل رسوبات و يك لايه بستر سنگي كه موجودات زنده در آن جا وجود دارند، مي‏باشد.
 • Beta factor (عامل بتا)در تأسيسات لجن فعال عبارت از نسبت مقدار اكسيژن اشباع در مخلوط مايع به مقدار اكسيژن اشباع در آب تميز (پاك‏) در درجه حرارت يكسان و فشار جو است.
 • Bio film (لايه نازك زيستي)از يك صافي شني‏ لايه‏اي شامل موجودات زنده‏، مرده و يا در حال مرگ در سطح يك صافي شني كند يا صافي هاي بيولوژيكي ديگر تشكيل مي‏شود.
 • Bioaccumulation (انباشته شدن زيستي)فرايند انباشته شدن يك ماده در ارگانيزم ها يا بخش هايي از آن‏.
 • Bioassay (زيست سنجي)فن ارزيابي اثر بيولوژيكي (كمي و كيفي‏) مواد مختلف در آب، از طريق ايجاد تغييرات در يك فعاليت معين بيولوژيكي‏.
 • Biodegradation (تجزيه زيستي)تجزيه و تخريب مولكول هاي آلي حاصل از فعاليت هاي پيچيده موجودات زنده‏، كه معمولاً در محيط هاي آبي انجام مي‏گيرد.
 • Biodegradability (قابليت تجزيه زيستي)حساسيت يك ماده آلي نسبت به تجزيه زيستي
 • Biological filter (صافي بيولوژيكي)بستري از مواد بي اثر با منافذ درشت كه سبب مي‏شود فاضلاب از روي لايه بيولوژيكي فعال تشكيل شده بر روي اين مواد بي اثر تراوش نمايد تا خالص گردد.
 • (Biological Oxygen Demand (BOD (اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی)
 • Biological purification (تصفیه بیولوژیکی)
 • Biomass (توده زيستي)تمامي موجودات زنده در پيكره آب‏.
 • Biota (هم زيست)ارگانيزم هاي زنده يك محيط آبي
 • Biotic index (شاخص زيستي)عددي كه توصيف كننده هم زيستي در يك پيكره آب است و بيان گر كيفيت بيولوژيكي آن مي‏باشد.
 • Black water آب سياه (لش آب)‏فاضلاب و مدفوع خارج شده از توالت ها كه آب حمام ها، دوش ها، دستشويي ‏ها و ظرفشويي ‏ها را شامل نمي‏گردد.
 • Blow down (تخليه)حذف مايعات يا جامدات از محل انجام فرآيند يا مخزن و يا مسير جريان با اعمال فشار.
 • Blue-green algae (جلبك هاي سبز- آبي)گروه بزرگي از پروكاريوت هاي فتوسنتز كننده هستند كه برخي از گونه‏ هاي آن تحت شرايط خاص‏، مواد حاصل از سوخت و ساز (متابوليت‏) سمي و مضر براي انسان و حيوانات توليد مي‏كنند.
 • Boiler water (آب ديگ بخار)آبي با كيفيت مناسب كه در حال توليد بخار يا پس از آن در ديگ بخار وجود دارد.
 • Industrial water (آب صنعتي)هر آبي كه در مراحل يك فرايند صنعتي استفاده مي‏شود.
 • Bourne (چشمه فصلي)چشمه‏اي كه در آن آب به طور متناوب يا فصلي جريان دارد.
 • Brined (شورابه)آبي كه غلظت نمك‏، به ويژه كلريد سديم‏، در آن به طور طبيعي يا مصنوعي‏، بيش تر از آب دريا مي‏باشد.
 • Brook (جويبار)جريان كوچكي از آب كه اغلب توسط چشمه ‏هاي طبيعي تغذيه مي‏ شود.

× مشاوره آنلاین