در طي سالیان اخیر، ساختارهای گوناگونی جهت حذف بيولوژيكي فسفر با استفاده از روش رشد معلق بيولوژيكي به کار گرفته شده است که همه آنها شامل دو مرحله اصلي بي هوازي و سپس هوازي مي باشند.

بارنارد نخستین کسی بود كه در سال ۱۹۷۴ براي حذف بيولوژيكي فسفر، اختلاط بي هوازي بين فاضلاب ورودي و لجن فعال را پیش از واحد هوازي استفاده کرد.

 . روشهای تجربه شده ی دیگرجهت حذف فسفر عبارتند از :

ـ  تركيب چند باره ی بخش  بي هوازي / هوازي که منجر به حذف بيولوژيكي نيتروژن نیز می شود

ـ  برگشت فاضلاب از انتهای واحد هوادهی به واحد بي هوازي علاوه بر برگشت لجن از واحد ته نشینی ثانویه

ـ  افزودن اسيد چرب فرار مثل استات به واحد بي هوازي

فرآيندهاي حذف بيولوژيكي فسفر

سه نوع مرسوم حذف بیولوژیکی فسفر در شکلهای زیر نشان داده شده است.

فرآیندهای متوالی بی هوازی- هوازی با عنوان “پوردوکس”،  روش بی هوازی-هوازی به عنوان A/O

و روش بی هوازی/آنوکسیک/ هوازی با عنوان A2O شناخته می شوند.

روش پوردوکس و A/O مشابه هم هستند و بر خلاف روش A2O ، در آنها نیتریفیکاسیون انجام نمی شود.

روش دیگر حذف فسفر، روش فوستریپ که ترکیبی از روشهای شیمیایی و بیولوژیکی است، می باشد. در این حالت بخشی از لجن فعال برگشتی(RAS ) که دارای فسفر زیادی نیز می باشد، به واحد بی هوازی جهت آزاد سازی هدایت می شود و  در آنجا فسفر به صورت محلول، آزاد می شود. سوپرناتانت دارای فسفر با آهک رسوب داده و جرم سلولی تخلیه شده، به واحد هوادهی برگردانده می شود.

 دقت شود جهت برگشت لجن فعال به واحد بی هوازی از پمپ های بادی ایرلیفت (Air lift) استفاده نشود. چرا که باعث افزایش میزان اکسیژن محلول DO در این واحد شده و فرآیند نیترات زدایی (دینیتریفیکاسیون) را تحت تأثیر قرار خواهد داد.  میزان DO در واحد بی هوازی (آنوکسیک) می بایست صفر باشد.

بنابراین هوادهی در مخزن متعادلساز نیز نباید انجام شود. اینکار معمولا به منظور همگن سازی، جلوگیری از انتشار بوی بد و  کاهش BOD  انجام می گردد.

فرآیند فوستریپ نسبت به دیگر روشهای حذف بیولوژیکی فسفر، به غلظت rbCOD ورودی وابستگی کمتری دارد.

A2O - روش های حذف بيولوژيكي فسفر

خروجی تصفیه خانه فوق با BOD:16  و COD:24 و حذف نیترات و فسفات، حائز استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست جهت تخلیه به آبهای سطحی می باشد. تصفیه خانه فوق به صورت پیش ساخته و از نوع پکیج تصفیه فاضلاب می باشد.

فاضلاب پس از تصفیه کامل فیزیکی توسط دو دستگاه اشغالگیر میله ای دهانه درشت و دهانه ریز دستی، از یک دستگاه آشغالگیر مکانیکی اسکرو با چشمه ۲ میلیمتر عبور نموده، پس از واحد اندازه گیری جریان از نوع پارشال فلوم، وارد واحد چربیگیر-دانه گیر و نهایتاً مخزن متعادلساز می شود. سپس از آنجا توسط ایستگاه پمپاژ به پکیج تصفیه فاضلاب که شامل واحدهای آنوکسیک، هوادهی، زلالساز و گندزدایی می باشد، منتقل می شود.

تصفیه خانه فوق در دو فاز با فاطله زمانی ۴ ماه اجرا شده و هر فاز به طور تقریبی به مدت ۶ ماه به طول انجامیده است. تصفیه خانه فوق مطابق با استانداردهای روز دنیا محاسبه و طراحی و در مجموع طی مدت ۱۰ ماه اجرا شده است.

AO1 - روش های حذف بيولوژيكي فسفر
AO2 - روش های حذف بيولوژيكي فسفر