تصفیه فاضلاب به روش ناپیوسته SBR

تصفیه فاضلاب به روش ناپیوسته SBR

فرآیند SBR فرایندی است که برخلاف دیگر روشهای تصفیه، در آن فاضلاب خام ابه صورت ناپیوسته وارد شده و همه مراحل تصفیه در یک مخزن انجام می شود. این روش عموماَ برای حجم فاضلاب های تولیدی بسیار کم که استفاده از سیستم های دیگر، اقتصادی نیست،استفاده می شود. چرا که در سایر سیستم ها، واحدهای هوادهی و ته نشینی به صورت مجزا احداث می گردند.
اساس این روش مبتنی بر فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که کلیه مراحل هوادهی و ته نشینی به صورت کامل در یک مخزن به انجام می رسد و در واقع سیستم به صورت Batch کار می کند.
مزیت دیگر این روش آن است که به دلیل عدم دفع روزانه لجن، نیاز به سیستم برگشت لجن وجود ندارد. این فرایند شامل چهار مرحله پرشدن، هوادهی و واکنش، ته نشینی و تخلیه است. گاهاً به منظور انعطاف پذیری سیستم برای دبی های بالاتر از مقدار معمول، یک مرحله سکون نیز منظور می شود.

SBR2 - تصفیه فاضلاب به روش ناپیوسته SBR

پرشدن(Fill):

در این مرحله فاضلاب وارد مخزن یا رآکتور شده و ۱۰۰-۷۵ درصد از حجم مخزن را پر می کند. سپس به طور کامل مخزن هم زده می شود. گاهاً ممکن است هوادهی نیز هم زمان با هم زدن به منظور پیش برد واکنش های بیولوژیکی هوازی و نیز مانع شدن از انتشار بو انجام شود.

هوادهی / واکنش (React/Aeration):

در این مرحله فاضلاب ورودی قطع شده و عملیات هوادهی انجام می شود. در این مرحله باکتری های کف مخزن شناور شده و با فاضلاب ورودی مخلوط می شوند و عملیات تجزیه و جذب مواد آلی را به انجام می دهند. در حقیقت در این مرحله تصفیه بیولوژیکی فاضلاب انجام می شود.

ته‌نشینی (Settle):

هوادهی و اختلاط در این مرحله قطع شده و در یک محیط آرام و بدون اختلاط، لخته های تشکیل شده در مرحله هوادهی/ واکنش ته نشین می شوند.

تخلیه (Decant):

در این مرحله پساب حاصل از جداشدن لخته های لجن از فاضلاب، تخلیه خواهند شد.

نکات قابل توجه:

چنانچه ظرفیت مورد نیاز تصفیه کم تر از حدود ۱۰ متر مکعب در روز باشد، استفاده از این سیستم اقتصادی ترین گزینه تصفیه خواهد بود.
در این سیستم، از پمپ برگشت لجن استفاده نمی شود. ولی جهت خروج به موقع پساب و کاهش اپراتوری سیستم می بایست حتماً از شیر برقی استفاده گردد.
به منظور عملکرد بهتر سیستم می بایست از دکانتر تخلیه پساب استفاده شود.
راندمان تصفیه این روش کاملاً با راندمان روش لجن فعال با هوادهی گسترده مطابقت دارد.

× مشاوره آنلاین