فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب و پساب بهداشتی

تولید فاضلاب بهداشتی از مصرف آب در بخش های مختلف زندگی انسان از جمله شست و شو و استحمام و آشپزی می باشد.
از جمله موارد آلوده کننده های آب شامل: مواد معلق، مواد مغذی، فلزات سنگین و مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی و … می باشند.
این مواد برای محیط زیست خطرناک و آلوده کننده هستند و به همین دلیل نمی توان مستقیم وارد محیط پیرامون خود کرد.
از این رو در ابتدا فاضلاب از طریق فرآیند های موجود، تصفیه شده و پس از تصفیه فاضلاب و از بین رفتن مواد آلاینده موجود در فاضلاب، در محیط و در رودخانه ها رها سازی می شود.

روش های تصفیه فاضلاب و پساب بهداشتی :

تصفیه فاضلاب فیزیکی
تصفیه فاضلاب شیمیایی
تصفیه فاضلاب بیولوژیکی
تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
تصفیه فاضلاب به روش مدیای ثابت
تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبنده
تصفیه فاضلاب به روش راکتور غشایی
تصفیه فاضلاب به روش دیسک گردان
تصفیه فاضلاب به روش صافی چکنده
تصفیه فاضلاب به روش UASB
تصفیه فاضلاب به روش AGAL

× مشاوره آنلاین