پروسه و فرایند تصفیه فاضلاب

پروسه و فرایند تصفیه فاضلاب

پروسه و فرایند تصفیه فاضلاب :

اجزاء تشکیل دهنده فاضلاب خام شامل آب مصرف شده یا پساب تولید شده انسان ها و یا کارخانجات می باشد که دارای املاح اضافی و یا ناخالصی بیش از حد استاندارد است. در نتیجه تعریف فاضلاب این گونه بیان می شود که آبی است که دارای ناخالصی و املاح بیش از حد مجاز می باشد که این ناخالصی از پساب  تولیدی انسان و جامعه ناشی می شود.

این مواد ناخالص شامل مواد محلول و غیرمحلول و آلی و غیر آلی و به صورت لخته و یا معلق می باشد که دارای ترکیبات متفاوت می باشد.

تصفیه نهایی فاضلاب عمدتاً به نهرها، جوی ها، چاه ها، رودخانه ها و در نهایت آب های زیرزمینی می باشد.

تعریف و پروسه تصفیه فاضلاب (فرایند تصفیه فاضلاب) :

فرایند تصفیه فاضلاب و عمل تصفیه فاضلاب جهت از بین بردن ناخالصی های فاضلاب است. ناخالصی باعث غلظت فاضلاب و در نتیجه برگشت فاضلاب خام به عمل تصفیه فاضلاب جهت سبک کردن فاضلاب و از بین بردن ناخالصی می شود.

هرچقدر فرایند تصفیه فاضلاب و مراحل تصفیه فاضلاب کامل تر باشد ناخالصی ها بیشتر حذف می شوند و در صورت تکمیل نبودن تصفیه فاضلاب حذف ناخالصی ها ناقص انجام می شود.

سازمان محیط زیست حداقلی از درجه غلظت فاضلاب را تعریف کرده که در صورت رعایت آن استفاده نکردن از تصفیه فاضلاب و رهاسازی فاضلاب خام بلامانع می باشد.

روش های تصفیه فاضلاب :

روش های مختلفی برای تصفیه فاضلاب وجود دارد از جمله روش فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی که بسته به نوع فاضلاب و کاربرد خروجی تصفیه فاضلاب از ادغام چند روش استفاده می شود.

واحدهای فرایندی در تصفیه فاضلاب :

در تصفیه فاضلاب مراحلی که با افزودن مواد شیمیایی و یا توده لجن فعال برای حذف ناخالصی استفاده می شود به عنوان واحد فرایندی شناخته می شود.

در تصفیه فاضلاب، فرایند تصفیه فاضلاب با توجه به ماهیت فاضلاب مشخص می شود که در نهایت در تمام فرایندهای تصفیه فاضلاب هدف، حذف ناخالصی های مختلف می باشد.

× مشاوره آنلاین