استاندارد خروجی فاضلاب-Types of standard sewage output

انواع استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب چیست؟

فاضلاب  یا پساب مایع باقی مانده و تولید شده از آب مصرف شده در انواع واحدهای خانگی و صنعتی است که خواص فیزیکی و شیمیایی یا بیولوژیکی خود را از دست داده و به حدی تغییر کرده که دیگر قابلیت استفاده در انواع مصارف عمومی یا صنعتی را ندارد. بنابراین باید به یک شیوه درست و مناسب دفع یا تصفیه گردد، به همین جهت سازمان های حفاظت از محیط زیست استانداردهایی را تحت عنوان ” استاندارد خروجی فاضلاب ” معین کرده اند تا در صورت تخلیه و دفع فاضلاب در محیط زیست، آلودگی های زیست محیطی به منابع طبیعی و کره زمین آسیب نرساند.

در واقع منظور از استاندارد خروجی فاضلاب حدود مجازی است که سازمان های حفاظت از محیط زیست نسبت به آلاینده های موجود در فاضلاب های و پساب های خانگی، صنعتی و سایر فاضلاب های انسانی و شیمیایی تعیین کرده اند تا بدین طریق با کنترل حجم و محتوای فاضلاب های قابل تخلیه به محیط های گوناگون از آلودگی های زیست محیطی و از بین رفتن منابع طبیعی آب و خاک جلوگیری به عمل آورند.

بر اساس بخش نامه و آیین نامه های معرفی شده توسط سازمان های حفاظت از محیط زیست، استاندارد های خروجی فاضلاب را براساس منابع دریافت کننده محیط زیست به سه بخش اصلی تقسیم بندی می کنند. استاندارد خروجی فاضلاب جهت تخلیه به آب های سطحی، استاندارد خروجی فاضلاب جهت تخلیه به چاه های جذبی و استاندارد خروجی فاضلاب جهت مصارف کشاورزی سه استاندارد مهم و اصلی در زمینه تخلیه و دفع فاضلاب های انسانی، حیوانی و شیمیایی به محیط زیست می باشند که به منظور آشنایی بیشتر با استانداردهای خروجی فاضلاب به معرفی این سه استاندارد می پردازیم.

استاندارد خروجی فاضلاب 2 - انواع استاندارد خروجی فاضلاب

معرفی انواع استانداردهای خروجی فاضلاب براساس بخش نامه های معرفی شده

همانطور که اشاره شد سازمان های حفاظت از محیط زیست به منظور کنترل حجم و محتوای فاضلاب های قابل تخلیه به محیط زیست و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و خطرات ناشی از ورود فاضلاب های مختلف به محیط زیست، همواره استانداردهایی را تحت عنوان استانداردهای خروجی فاضلاب براساس درصد مواد آلاینده موجود در فاضلاب ها تعیین کرده اند.

در واقع منظور از این استانداردها میزان آلاینده های شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و زیست محیطی است که ممکن است در محتوای فاضلاب ها وجود داشته باشد و در صورت ورود به طبیعت منابع طبیعی آب و خاک را آلوده نماید. بدین ترتیب کارشناسان حوزه صنعت تصفیه آب و فاضلاب و کارشناسان سازمان های حفاظت از محیط زیست با تعیین و طبقه بندی درصد آلاینده های موجود در فاضلاب ها، استانداردهای مختلفی را تعیین نموده اند تا بدین طریق تخلیه و خروجی فاضلاب ها را در محیط های گوناگون کنترل نمایند.

همانطور که اشاره شد براساس استانداردهای خروجی تعیین شده برای فاضلاب ها، همواره استاندارد های خروجی فاضلاب را در سه بخش اصلی دسته بندی می کنند. در ادامه این بخش به سه طبقه بندی اصلی و مهم از استاندارد خروجی فاضلاب اشاره می کنیم:

  • استاندارد خروجی فاضلاب جهت تخلیه فاضلاب به آب های سطحی:

در تعاریف و آیین نامه های محیط زیست منظور از آب های سطحی منابع طبیعی همچون رودخانه ها، دریاها، دریاچه ها، کانال های آب، آب های فصلی و دائمی و سایر موارد مشابه آن ها می باشد. با توجه به آنکه این منابع از جمله منابع تامین آب آشامیدنی و آب مصرفی افراد در سراسر جهان می باشند و محل زندگی موجودات زنده ای از جمله آبزیان، ماهی ها و … هستند، لذا لازم است فاضلاب های قابل تخلیه به این منابع با دقت و حساسیت بیشتری مورد بررسی و آزمایش قرار گیرند و همواره فاضلاب ها با درصد بسیار ناچیزی از مواد آلاینده به این منابع تخلیه شوند.

بنابراین در خصوص تعیین استاندارد خروجی فاضلاب جهت تخلیه فاضلاب ها به آب های سطحی، همواره باید به میزان آلاینده های مختلف موجود در فاضلاب توجه داشته و از ورود آلاینده های سمی و بسیار خطرناک به چنین منابعی جلوگیری نمود. سازمان های حفاظت از محیط زیست با در نظر داشتن اهمیت و جایگاه ویژه آب های سطحی در تامین نیاز های انسان و موجودات زنده همواره ضوابط و استانداردهای خاصی در زمینه تخلیه فاضلاب ها به این منابع در نظر گرفته اند تا از آلودگی این منابع طبیعی جلوگیری نمایند.

  • استاندارد خروجی فاضلاب جهت تخلیه به چاه جاذب:

در برخی از موارد ممکن است فاضلاب های خانگی، صنعتی و شیمیایی را براساس صلاح دید کارشناسان حوزه تصفیه آب و فاضلاب با تخلیه به چاه های جاذب، ترانشه های جذبی و گودال های حفر شده بر سطح زمین دفع نمود. در این حالت با توجه به استاندارد خروجی فاضلاب تعیین شده توسط سازمان های حفاظت از محیط زیست، همواره پیشنهاد می شود از گودال های جذبی که قابلیت جذب و دفع حجم قابل توجهی از فاضلاب را دارند، استفاده نمود؛ اما با این حال با توجه به آلودگی هایی که ممکن است از این طریق در منابع طبیعی آب و خاک ایجاد شود، لازم است که حدود مجازی برای درصد آلاینده های موجود در فاضلاب تعیین گردد.

بدین ترتیب کارشناسان حوزه تصفیه آب و فاضلاب و سازمان های حفاظت از محیط زیست استانداردهایی را جهت تخلیه فاضلاب ها به گودال هاف چاه های جاذب و ترانشه های جذبی معرفی کرده اند.

  • استاندارد فاضلاب جهت مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز:

در برخی موارد ممکن است به منظور ذخیره سازی منابع طبیعی و جلوگیری از هدر رفت منابع آب از فاضلاب ها یا پساب ها جهت آبیاری مزارع کشاورزی و آبیاری فضاهای سبز استفاده شود. بدین منظور لازم است درصد آلایندگی این فاضلاب ها پیش از ورود به مزارع یا فضاهای سبز و طبیعت بررسی شده و سپس در محیط تخلیه گردد.

بدین منظور سازمان های حفاظت از محیط زیست و سازمان های بهداشت برای پیشگیری از بیماری های مختلف و آلودگی های زیست محیطی استانداردهای را تحت عنوان استاندارد خروجی فاضلاب جهت مصرف در زمین های کشاورزی، آبیاری فضاهای سبز و … تعیین نموده اند.

× مشاوره آنلاین