راكتور بافل دار بي هوازي (UABR1) يك مخزن سپتيك بهبود يافته با مجموعه اي از بافل است كه در آن فاضلاب مجبور مي شود از بين راكتورهاي لايه ي لجن، جريان رو به بالا داشته باشد. در تصفيه ي فاضلاب به روش UABR افزايش زمان تماس با توده ي بيولوژيكي فعال (لجن) سبب بهبود عملكرد تصفيه مي شود.

توجه به ويژگي هاي رفتاري جريان، باكتري هاي موجود در راكتور ممكن است معلق بمانند يا ته نشين شوند اما وقتي كه مقدار بارگذاري كم است به صورت رسوب در كف راكتور قرار مي گيرند. محفظه هاي بالايي جريان باعث حذف و هضم مواد آلي مي شوند. در اين روش ممكن است BOD تا 90 درصد كاهش يابد كه بسيار بهتر از حذف آن در يك مخزن سپتيك معمولي است.

مزايا

مزاياي ساختماني و اجرايي عبارتند از:

 • طراحي آن ها ساده است.
 • قسمت هاي متحرك ندارند.
 • سيستم هاي اختلاط مكانيكي ندارند.
 • هزينه هاي ساخت كم مي باشد.

دچار گرفتگي كمتري مي شوند.

 • انبساط بستر لجني را كاهش مي دهند.
 • نیاز به اپراتور ندارد.
 • مصرف انرژی ندارد.

مزاياي عملياتي عبارتند از:

 • زمان ماند هيدروليكي آن ها پايين است.
 • عمليات را مي توانند به صورت متناوب انجام دهند.
 • نسبت به شوك هاي هيدروليكي و آلي پايداري قابل قبولي دارند.
 • نسبت به شوك هاي سمي در پساب ورودي مقاوم هستند.
 • بدون ايجاد مشكلات كنترلي و در بر داشتن هزينه ي بيشتر، امكان جداسازي فازها وجود دارد.

مزاياي مرتبط با بيومس عبارتند از:

 • زمان ماند جامدات زياد است.
 • لجن كمتري توليد مي كنند.
 • به تجهيزات جداكننده ي گاز و مايع نياز ندارند.

مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد كه متان در كليه ي اتاقك ها توليد شده و جداسازي فازها در راكتور به طور كاملا مجزا صورت نمي پذيرد. اين راكتورها نسبت به ساير موارد، فضاي مرده ي كمتري دارند و اين ويژگي سبب مي شود تا راكتورهاي پيشرفته تري ساخته شوند.

معايب

 • براي اينكه سرعت مناسبي از جريان رو به بالا وجود داشته باشد بايد راكتورهاي كم عمق ساخته شود.
 • در توزيع جريان به صورت يكنواخت، مشكلاتي وجود دارد.
 • تنها به عنوان پیش تصفیه مناسب است.

ملاحظات طراحي

پارامترهاي مهم طراحي شامل زمان ماند هيدروليكي، سرعت سرريز فاضلاب و تعداد محفظه هاي جريان، ميزان بارگذاري آلي، نسبت ارتفاع به عرض راكتور، نسبت طول به عرض راكتور و ميزان گاز متان توليدي است. اتصال بين محفظه ها را مي توان با لوله هاي عمودي يا بافل طراحي كرد. دسترسي به همه ي محفظه ها براي نگهداري ضروري است. در نظر گرفتن لوله ونت جهت تخلیه گازهای تولیدی و جلوگیری از تولید بوی نامطبوع.

خصوصيات هيدروديناميكي راكتور

آنچه بر وضعيت تماس باكتري ها در يك راكتور بافل دار بي هوازي تاثير مي گذارد خصوصيات هيدروديناميكي و درجه ي اختلاط در اين راكتورها مي باشد كه سبب كنترل انتقال جامدات و عملكرد بهتر راكتور مي گردد. مي توان از يك ماده ي خنثي مانند ليتيم جهت تعيين زمان ماند هيدروليكي استفاده كرد و با اندازه گيري ميزان ماده ي خنثي در ورودي و خروجي راكتورها مي توان مدلي بدست آورد كه روش مناسبي براي تعيين ميزان حجم فضاي مرده و ميزان اختلاط بدست مي دهد.

توليد گاز در راكتورهاي بافل دار بي هوازي

فعاليت باكتري هاي بي هوازي در فرآيندهاي تصفيه ي بي هوازي موجب توليد گازهاي مختلفي مي شود. عوامل مختلفي بر ميزان توليد گاز تاثير مي گذارد كه از آن جمله مي توان به زمان ماند هيدروليكي اشاره كرد. يكي از دلايلي كه موجب توليد گاز مي شود، شدت آلودگي و غلظت مواد آلي در فاضلاب است.

قابليت به كارگيري

اين فناوري به راحتي با شرایط مختلف سازگار است و مي تواند در سطح خانوار، در محله هاي كوچك يا حتي در مناطق بزرگتر استفاده شود. مناسب ترين حالت زماني است كه مقدار نسبتا ثابتي از آب سياه و خاكستري توليد شود.

اين فناوري براي مناطقي كه زمين ممكن است محدود باشد مناسب است زيرا مخزن معمولا در زير زمين نصب مي شود و به يك منطقه ي كوچك احتياج دارد. با اين حال بايد دسترسی تانکر های تخلیه لجن به محل فراهم باشد، زيرا لجن بايد به طور مرتب برداشته شود. ABR ها را مي توان در هر نوع آب و هوايي نصب كرد، اگرچه كارايي در آب و هواي سردتر كمتر است. آنها در حذف عوامل بيماري زا كارامد نيستند و معمولا به تصفيه ي بيشتري نياز دارند.

جنبه هاي بهداشتي

پساب و لجن بايد با احتياط اداره شوند زيرا حاوي مقادير بالايي از ارگانيسم هاي بيماريزا هستند. پساب، حاوي تركيبات بوداري است كه بايد در مراحل ديگر حذف شوند. بايد در طراحي و مكان يابي آنها دقت شود تا باعث آزار ساکنین نشود

راه اندازي و نگهداري

يك ABR براي رسيدن به ظرفيت كامل تصفيه ي فاضلاب به يك دوره ي شروع چند ماهه احتياج دارد، زيرا ابتدا لازم است كه توده ي بيولوژيكي بي هوازي با رشد آهسته در راكتور ايجاد شود. براي كاهش زمان راه اندازي، مي توان شرايط لقاح ABR را با باكتري هاي بي هوازي فراهم كرد، به عنوان مثال با افزودن كود تازه ي گاو يا لجن سپتيك تانك اين كار را انجام داد.

براي اطمينان از عملكرد خوب مخزن بايد سطح كف و لجن را كنترل كرد. تخلیه لجن هر 1 تا 3 سال انجام مي شود. بايد مخازن ABR بررسي شود تا از ضد آب بودن آنها اطمينان حاصل شود.

براي مشاوره گرفتن در زمينه روش UABR مي توانيد با كارشناسان شركت پرتو كنترل هوشمند در ارتباط باشيد.