pH:

به معنی پتانسیل هیدروژن (potential of hydrogen) است که در واقع علامتی است که توسط آن می توان قدرت اسید یا باز را به شکل یک عدد بیان کرد. مقدار pH محیط بر روی تمامی جانداران شامل انسان ها، جانوران و گیاهان مؤثر است. حتی تغییرات این پارامتر می تواند تأثیرات بسیار مخربی را بر روی انواع مواد مانند فلزات، مصالح ساختمانی و لوازم زندگی داشته باشد. از این رو تعیین و کنترل آن در سلامت محیط زیست و ساکنان آن بسیار مهم است.

COD:

یکی از مهم ترین شاخص های سنجش آلودگی فاضلاب است. آلودگی فاضلاب ناشی از مواد خارجی است که وارد آب شده و به صورت معلق یا محلول باعث آلودگی آن و تولید فاضلاب شده است. بدیهی است هرچه مقدار این مواد در فاضلاب بیش تر باشد، بارآلودگی آن نیز بیش تر خواهد بود. بنابراین اندازه گیری مقدار مواد خارجی فاضلاب کلید اصلی در تعیین مقدار آلودگی و آلایندگی فاضلاب است.

از طرفی تنوع و تعداد این مواد به قدری زیاد است که عملاً امکان اندازه گیری هریک از این مواد به صورت جداگانه وجود ندارد. از این رو لازم است که مقدار مواد را به طریقی غیرمستقیم اندازه گیری نمود. یکی از مناسب ترین راه ها تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون است. چنانچه می دانیم برای اکسیداسیون هر ماده ای به مقداری اکسیژن نیاز است و از این رو هرچه قدر مقدار مواد اکسیدشونده بیش تر باشد، مقدار اکسیژن بیش تری برای انجام اکسیداسیون لازم خواهد بود.

بنابراین برای تعیین مقدار مواد خارجی فاضلاب به جای اندازه گیری مستقیم آن ها، مقدار اکسیژن موردنیاز آن ها برای اکسید شدن را محاسبه می نمایند. در واقع COD مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون کل مواد می باشد. پس بدیهی است که هرچه مقدار COD فاضلاب بیش تر باشد مقدار مواد خارجی موجود در آن که باعث آلودگی آن می شود نیز بیش تر خواهد بود.

BOD:

نرخ مصرف اکسیژن در داخل آب توسط ارگانیزم هاست است . اگر BOD کم باشد آب پاک و فاقد ارگانیسم است یا آن که ارگانیزم های داخل آب مرده و نیازی به مصرف اکسیژن ندارند. BOD مقدار اکسیژن لازم برای ثبات بیولوژیکی در آب است .

TS:

کل جامدات موجود در فاضلاب

TSS:

به مجموع کل مواد جامد معلق در فاضلاب TSS می گویند. این مقدار در واقع شامل بخش معلق از مقدار کل جامدات (TSفاضلاب است. هر چه نسبت TSS به TS بیش تر باشد بیانگر آن است که حجم بیش تری از جامدات را جامدات معلق تشکیل می دهند.

TDS:

کل جامدات محلول در فاضلاب، شامل آنیون ها و کاتیون ها مثل کلرید، سولفات، سدیم، پتاسیم، نیترات، کربنات، بی کربنات و فسفات و ….. می باشد که مجموعاً تشکیل دهنده TDS فاضلاب می باشند. سنجش میزان TDS در فاضلاب اگر چه به عنوان یک فاکتور مهم مطرح نمی باشد ولی اطلاع از میزان TDS در استفاده مجدد از پساب برای مصارف کشاورزی دارای اهمیت است زیرا بعضی از گیاهان نسبت به بالا بودن آن در آب و خاک حساسیت هستند.