در تصفيه ي بيولوژيكي فاضلاب، عملكرد باكتري و انواع ميكروارگارنيسم هاي تصفيه ي فاضلاب تحت كنترل قرار مي گيرد. تصفيه ي بيولوژيكي فاضلاب فرآيندي است كه ساده به نظر مي رسد زيرا از فرآيندهاي طبيعي براي تجزيه ي مواد آلي استفاده مي كند اما در واقع يك فرآيند پيچيده است كه كاملا شناخته شده نيست.

تصفيه ي بيولوژيكي براي تجزيه مواد زائد آلي با استفاده از فرآيندهاي سلولي طبيعي به باكتري هاي تصفيه كننده ي فاضلاب متكي است.

فاضلاب معمولا شامل مجموعه اي از مواد آلي مانند زباله، مواد زائد و نيمه هضم است. همچنين ممكن است حاوي ارگانيسم هاي بيماريزا، فلزات سنگين و سموم نیز باشد.

هدف از تصفیه بیولوژیکی یا همان تصفيه ي زيستي فاضلاب، ايجاد سيستمي است كه در آن مواد حاصل از تجزيه به راحتي براي دفع مناسب جمع آوري شود. از تصفيه ي بيولوژيكي در سراسر جهان استفاده مي شود زيرا روشي موثر است و از بسياري از فرآيندهاي مكانيكي يا شيميايي مقرون به صرفه تر است.

تصفيه ي بيولوژيكي معمولا به فرآيندهاي هوازي و فرآیندهای بي هوازي تقسيم مي شود. فرآيند هوازي به فرآيندي گفته مي شود كه در آن اكسيژن وجود دارد، در حالي كه فرآيند بي هوازي فرآيندي بيولوژيكي را توصيف مي كند كه در آن اكسيژن وجود ندارد. دانشمندان توانسته اند فرآيندهاي بيولوژيكي هوازي و بي هوازي را كنترل و تصفيه كنند تا به حذف مطلوب مواد آلي از فاضلاب دست يابند.

تصفيه ي بيولوژيكي فاضلاب اغلب به عنوان يك فرآيند تصفيه ي ثانويه براي از بين بردن مواد باقي مانده پس از تصفيه ي اوليه با فرآيندهايي از جمله شناورسازي هواي محلول (DAF) استفاده مي شود. در فرآيند تصفيه ي اوليه ي آب، رسوبات و موادي مانند روغن از فاضلاب خارج مي شوند.

فرآيندهاي تصفيه ي هوازي فاضلاب شامل مخازن سپتيك يا مخازن هوازي و گودال هاي اكسيداسيون، هوادهي سطحي، لجن فعال خندق هاي اكسيداسيون، فيلترهاي قطره اي، تصفيه هاي مبتني بر استخر و تالاب و هضم هوازي است. تالاب ها و انواع مختلف فيلتراسيون نيز فرآيندهاي تصفيه ي بيولوژيكي محسوب مي شوند. با تصفيه ي فاضلاب، ممكن است از سيستم هاي هوادهي پراكنده براي به حداكثر رساندن انتقال اكسيژن و به حداقل رساندن بوها استفاده شود. هوادهي سبب مي شود اكسيژن به باكتري ها و ساير ارگانيسم ها كمك كند تا مواد آلي موجود در فاضلاب را تجزيه كنند.

يك مثال از تصفيه ي بيولوژيكي هوازي، فرآيند لجن فعال است كه به طور گسترده اي براي تصفيه ي ثانويه ي فاضلاب خانگي و صنعتي استفاده مي شود. اين روش براي تصفيه ي فاضلاب حاوي مواد آلي و قابل تجزيه ي زيستي مناسب است و اغلب براي تصفيه ي فاضلاب شهري استفاده مي شود. فاضلاب توليد شده توسط كارخانه هاي توليد كاغذ يا صنايع وابسته به غذا مانند فرآوري گوشت و جريان هاي زباله ي صنعتي حاوي مولكول هاي كربن از اين نوع هستند.

تصفيه ي بيولوژيكي بي هوازي

در مقابل، در تصفيه ي بي هوازي از باكتري ها براي كمك به تخريب مواد آلي در يك محيط عاري از اكسيژن استفاده مي شود. در تالاب ها و سپتيك تانك ها ممكن است از فرآيندهاي بي هوازي استفاده شود، اما معروف ترين روش تصفيه ي بي هوازي هضم بي هوازي است كه براي تصفيه ي پساب توليد مواد غذايي و نوشيدني و همچنين فاضلاب شهري، پساب شيميايي و زباله هاي كشاورزي استفاده مي شود. هضم بي هوازي يكي از قوي ترين زمينه هاي بازيابي منابع انرژي است. در اين شكل از بازيابي انرژي، از هضم بي هوازي براي توليد بيوگاز استفاده مي شود كه اساسا از متان تشكيل شده است. اپراتورها مي توانند از آن براي توليد انرژي براي كمك به عمليات سوخت رساني استفاده كنند.

مراحل ديگر تصفيه

نوع تصفيه ي بيولوژيكي انتخاب شده براي تصفيه ي فاضلاب، چه هوازي و چه بي هوازي، به طيف وسيعي از عوامل از جمله انطباق با قوانين تخليه محيطي بستگي دارد.

تصفيه ي بيولوژيكي غالبا با مراحل تصفيه ي اضافي شامل كلرزني(مایعگازی) و اشعه ي ماورابنفش و همچنين طيف وسيعي از گزينه هاي فيلتراسيون شامل كربن (فیلتر کربن اکتیو)، اسمز معكوس و اولترا فيلتراسيون تكميل مي شوند.

محققان همچنان به دنبال راه هايي براي بهينه سازي تصفيه ي بيولوژيكي فاضلاب هستند. به عنوان مثال، محققان فنلاندي قبل از تصفيه ي بيولوژيكي، سولفات آهن را به فاضلاب اضافه كردند تا فسفر موجود در فاضلاب را كاهش دهند. محققان ديگر از نور ماورابنفش براي تصفيه ي شيميايي فاضلاب و حذف تركيبات دارويي استفاده كرده اند.

بنابراين، در حالي كه تصفيه ي بيولوژيكي سابقه ي طولاني دارد، اما همچنان به روش هايي ادامه مي دهد كه آن را موثرتر، كارآمد و در دسترس مي كند.

از طريق ارتباط با كارشناسان شركت پرتو كنترل هوشمند مي توانيد اطلاعات بيشتري در زمينه ي روش هاي تصفيه ي بيولوژيكي فاضلاب كسب نماييد.