تصفیه شیمیایی

تصفیه شیمیایی چیست ؟

تصفیه شیمیایی بر اساس کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه فاضلاب قرار دارد. در تصفیه خانه های فاضلاب، مواد شیمیایی مانند کلرید آهن(III) و انواع مختلف پالیمرها را برای تأثیر گذاشتن روی مواد خارجی نامحلول و کلوئیدی و یا مواد محلول در فاضلاب به کار می برند. به جز این مواد از مواد شیمیایی دیگر هم چون کلر برای گندزدایی و کشتن میکروب های موجود در فاضلاب و نیز برای کاهش بو در تصفیه خانه فاضلاب استفاده می شود.

روش های تصفیه شیمیایی به جز موارد یاد شده کم تر در تصفیه خانه های فاضلاب شهری مورد استفاده قرار می گیرند و این روش ها بیش تر در تصفیه فاضلاب های صنعتی به کار می رود. اما به علت استفاده ی روزافزون از مواد شیمیایی در زندگی روزمره و ورود این مواد به فاضلاب های شهری مسأله تصفیه شیمیایی در تصفیه خانه های فاضلاب شهری نیز کم کم مورد توجه قرار می گیرد.

استفاده از مواد شیمیاییبرای تأثیر روی مواد خارجی محلول در فاضلاب:

مهم ترین مواردی که از مواد شیمیایی برای تأثیر روی مواد خارجی محلول در فاضلاب استفاده می شود:

  • خنثی سازی: درصورتی که فاضلاب هنگام ورود به تصفیه خانه درجه اسیدی کم تر از ۵/۶ و یا بیش تر از ۵/۸ داشته باشد باید نخست با افزودن مواد اسیدی یا ترکیبات بازی، فاضلاب را به حالت خنثی در آورد. فاضلاب های شهری برخلاف فاضلاب های صنعتی به علت این که حالتی تقریباً خنثی دارند نیاز به عمل خنثی سازی ندارند.
  • اکسیداسیون: گاهی از مواد اکسیدکننده برای پایدار کردن و جداسازی مواد خارجی محلول در فاضلاب استفاده می شود.در تصفیه خانه های فاضلاب شهری معمولاً این کار به عهده باکتری های هوازی گذاشته می شود.
  • احیا: برای تجزیه مواد خارجی محلول در فاضلاب می توان از مواد شیمیایی مانند متانول و یا از روش عوض کردن ین به جای باکتری ها برای احیا و جداسازی ازت و مانند آن استفاده کرد.
  • عوض کردن ینبرای تبدیل مواد خارجی محلول به مواد خارجی نامحلول و آماده سازی آن ها برای ته نشینی می توان از مواد شیمیایی کمک گرفت.

 استفاده از مواد شیمیایی برای تأثیر بر روی مواد خارجی نامحلول در فاضلاب :

مهم ترین مواردی که از مواد شیمیایی برای جداسازی مواد معلق موجود در فاضلاب استفاده می شود عبارتند از:

× مشاوره آنلاین