تصفیه فاضلاب با هوادهی سطحی با هم زدن و اختلاط و پاشش قطرات فاضلاب به هوا موجب افزایش سطح تماس سیال با هوا شده و موجب هوادهی فاضلاب می شود. در این نوع هوادهی، هواده روی پلی خارج از مخزن فاضلاب قرار گرفته و فقط پروانه آن در عمق معینی از مایع قرار می گیرد. هواده ها شدیداً فاضلاب را به هم می زنند و موجب جلوگیری از ته نشین شدن مواد معلق و هم چنین افزایش سطح تماس فاضلاب با هوا می شوند.
با دریافت مقدار کافی اکسیژن توسط میکروارگانیسم ها در حوضچه هوادهی، مواد آلی و ناپایدار فاضلاب را تجزیه کرده و تبدیل به مواد پایدار و فساد ناپذیر(ترکیبات معدنی) می کنند. فاضلاب هوادهی شده در مرحله بعد وارد حوضچه ته نشینی ثانویه شده و در آن مواد قابل ته نشینی که حاوی مقدار زیادی موجودات ذره بینی زنده و فعال است، رسوب کرده و به لجن فعال تبدیل می شود. بخشی از این لجن به منظور تسریع تجزیه مواد آلی و افزایش راندمان تصفیه دوباره به حوضچه هوادهی بر می گردد و لجن اضافی به طور مستقل یا همراه با لجن حوض ته نشینی اولیه به منظور تصفیه از مدار خارج شده و به مخازن تغلیظ و هاضم لجن برده می شود. پساب تصفیه شده از حوضچه ته نشینی ثانویه خارج شده و در حوضچه دیگری برای کسب اطمینان از این که هیچ گونه باکتری بیماری زایی ندارد، گندزدایی می شود.
این نوع از هواده ها دارای گیربگس بوده و در بسیاری از موارد با كنترل دور می توان میزان نرخ اكسیژن دهی را كنترل نمود. این نوع هواده ها دارای راندمان بالاتری هستند و میزان انرژی كم تری مصرف می نمایند و عموماً در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی مورد بهره برداری قرار می گیرند.
هوادهی دور کند که دارای پره های بزرگتری می باشد، معمولا در عمق حدود ۱.۵ متری از سطح فاضلاب و به منظور جلوگیری از سپتیک فاضلاب در یک نقطه استفاده می شود.