در حال نمایش یک نتیجه

کلرزن گازی

دستگاه کلرزن گازی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب دارای کاربرد گسترده ایست.

کلرزن گازی سیستمی است که برای ضدعفونی آب و فاضلاب به منظور حذف جلبک ها، باکتری ها و کلیفرم استفاده می شود. هیچ یک از واحدهای تصفیه‌ی آب و فاضلاب قادر نخواهند بود به تنهایی یا به ‌صورت مرکب، همه ی باکتری‌های بیماری را حذف کند. هم چنین به دلیل خطر آلودگی مجدد در شبکه‌ی توزیع، افزودن یک ماده‌ی گندزدا به آب و فاضلاب که دارای باقیمانده نیز باشد تا آلودگیهای ثانویه را از بین ببرد، ضروری می باشد.