چربی گیر API

چربي گير API (American Petroleum Institute) يكي از مراحل تصفيه ي فاضلاب در تصفيه خانه ها به شمار مي رود. وظيفه ي اصلي يك پكيج چربي گير API كه به درستي طراحي شده، حذف بيشتر روغن نامحلول و مواد معلق از فاضلاب قبل از ورود به مراحل بعدي تصفيه ي فاضلاب مي باشد. در بسياري از صنايع سعي كرده اند تا فن آوري هاي ديگري را به عنوان جايگزين چربي گير API استفاده كنند اما بيشتر صنايع در نهايت چربي گير API را به عنوان فناوري مناسب براي چربي گيري صنعتي انتخاب كرده اند. روش هاي چربي گير DAF (Dissolved air flotation) و چربي گيرCPI  (Corrugated plate interceptor)  از ديگر  روش هاي چربي گيري در تصفيه ي فاضلاب به شمار مي روند و قيمت چربي گير فاضلاب با توجه به طراحي و ساخت آن تعيين مي شود.

فاضلاب يك تصفيه خانه ممكن است به سه شكل روغن داشته باشد و هر سه شكل ممكن است در يك جريان فاضلاب وجود داشته باشد.

سه شكل روغن موجود در فاضلاب عبارتند از:

روغن آزاد

روغن اموليسيون شده

روغن محلول

به دليل نيروي شناوري يك لايه روغن در بالاي آب تشكيل مي شود. به اين ترتيب جداسازي اين روغن در چربي گير API به آساني انجام مي شود.

روغن آزاد را مي توان با اثر جاذبه، همان چيزي كه چربي گير API بر اساس آن طراحي شده، جدا كرد. روغن اموليسيون شده به دليل غالب بودن نيروهاي بين ذرات بر نيروهاي شناوري با اين شيوه قابل جدا شدن نيستند. براي حذف روغن اموليسيون شده به افزودن مواد شيميايي نياز است و روغن محلول را نمي توان از طريق جاذبه از بين برد. حذف روغن محلول نياز به تصفيه ي بيولوژيكي دارد.

هنگامي كه حذف روغن از طريق API كافي نيست، يك واحد ثانويه قرار مي دهند، مانند شناورسازي گاز يا شناورسازي هوا يا نيتروژن محلول تا به طور قابل توجهي چربي گيري فاضلاب انجام شود.

قانون استوكس

چربي گير API يك دستگاه تفكيك گرانش است كه بر اساس قانون استوكس كار مي كند. به اين ترتيب كه افزايش سرعت يك ذره را بر اساس چگالي و سايز ذره تعريف مي كند. به طور معمول، تفاوت بين وزن مخصوص روغن جدا شده و آب بسيار نزديك تر از وزن مخصوص مواد معلق و آب است. بنابراين، طراحي اين نوع از سيستم چربي گير فاضلاب بر اساس اختلاف وزن مخصوص روغن و فاضلاب انجام مي شود. اگر اين معيار طراحي رعايت شود، اكثر مواد جامد معلق ته نشين مي شوند. پس از حذف روغن و مواد جامد معلق، فاضلاب به مراحل ديگر تصفيه خانه منتقل مي گردد.

عوامل موثر بر عملكرد چربي گير API

عوامل كليدي موثر بر عملكرد چربي گير API شامل دماي آب، سرعت افقي، چگالي و اندازه ي قطرات روغن و مقدار و مشخصات ذرات جامد معلق است. چربي گير API براي حذف قطرات روغن با قطرهايي به اندازه ي 150 ميكرون طراحي شده اند. علاوه بر اين، چربي گير API براي حفظ جريان آرام طراحي مي شود. در بيشتر موارد، چربي گير API روغن آزاد و ذرات معلق جامد تا غلظت 50 الي 200 ميلي گرم در ليتر را از بين مي برد و تا حدود باعث حذف ساير آلاينده ها، از جمله COD و TSS نیز می گردد. حذف عمده ي روغن هاي آزاد، گريس ها و مواد جامد معلق از فاضلاب باعث كاهش بار اضافي و ساير مشكلات در فرآيند تصفيه مي شود.

معيارهاي طراحي چربي گير API

برخي از مهم ترين معيارهاي طراحي چربي گير API به شرح زير است:

نسبت طول به عرض: براي همه ي طراحي هاي چربي گير API حداقل نسبت طول به عرض 5 به 1 توصيه مي شود.

نسبت عمق به عرض: حداقل نسبت عمق به عرض 3/0 تا 5/0 توصيه مي شود تا واحدهاي جداسازي بيش از حد عميق نباشند و مدت زماني كه طول مي كشد ذرات به سطح بروند، به حداقل برسد.

حداكثر عرض و عمق كانال: حداكثر عرض كانال سيستم API، 6 متر است. حداكثر عمق 5/2 متر است.

سرعت افقي: ثابت شده است كه حفظ سرعت افقي تا 9/0 متر در دقيقه، تلاطم و اثر آن را در تداخل و جداسازي روغن از فاضلاب به حداقل مي رساند. يكي از پارامترهاي كليدي براي عملكرد چربي گير API سرعت افقي است. سرعت افقي نبايد بيش از 9/0 متر در دقيقه باشد. اگرچه برخي از چربي گيرها ممكن است بتوانند با سرعت بالاتر كار كنند، 9/0 متر در دقيقه به عنوان حد بالاي توصيه شده براي جدا كننده هاي روغن و آب تصفيه خانه هاي معمولي انتخاب شده است.

توزيع ورودي: براي به حداقل رساندن تاثير سرعت بالا در ورود فاضلاب به چربي گير API،  تعبيه ي بافل هايي براي پخش جريان هاي نفوذي در عرض و عمق چربي گير API توصيه مي شوند.

اندازه ذرات روغن: اندازه ي ذرات روغن در فاضلاب بيشتر تصفيه خانه ها 150 ميكرون يا بيشتر هستند. بنابراين، استانداردهاي طراحي چربي گير API براي حذف ذرات روغن با اين اندازه تهيه شده است. به طور معمول ذرات كوچكتر از 150 ميكرون از چربي گير API خارج مي شوند و بايد با فرآيندهاي بعدي تصفيه حذف شوند.

مزايا

قابليت بهينه سازي ابعاد با توجه به فضايي كه در اختيار است، وجود دارد.

راندمان بالايي در حذف روغن و چربي دارند.

ساخت، نصب و راه اندازي آن ها سريع است.

تعمير و نگهداري آن ها آسان مي باشد.

شركت پرتو كنترل هوشمند با توجه به پارامترهاي موثر در طراحي چربي گير API ، ساخت چربي گير API ، انواع چربی گیر ها و قيمت دستگاه چربي گير فاضلاب API را در اختيار مشتريان قرار مي دهد.

API2 - چربی گیر API
× مشاوره آنلاین