پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

صنايع لبني يكي از صنايع عمده مصرف كننده آب و بالطبع توليد كننده فاضلاب هستند. بنابراين تصفيه و استفاده مجدد از فاضلاب صنایع لبنی يكي از اولويت هاي زيست محيطي است.

در حال حاضر، قوانين سخت گيرانه زيست محيطي و هم چنين افزايش هزينه هاي تأمين آب و تصفيه فاضلاب، عزم و انگيزه مديران را جهت بهبود فرايند تصفيه فاضلاب افزايش داده است. درجه تصفيه به قوانين زيست محيطی كشوري و منطقه اي بستگي دارد.

در حالي كه عمده كارخانجات بزرگ لبني داراي تصفيه خانه هاي اختصاصي بوده و يا در صورت امكان فاضلاب خود را به درون فاضلابرو شهري دفع مي نمايند، مواردي از دفع فاضلاب به دريا و يا آبياري مزارع مشاهده مي شود. در مقابل، بيش تر كارخانجات كوچك لبني فاضلاب خود را با استفاده از روش آبياري مراتع و پخش در سطح زمين تصفيه مي نمايند. بنابراين پتانسيل آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني از اين طريق وجود دارد.

عمده آب مصرفي در كارخانجات لبني براي فرايندهايي از قبيل تميز كردن و شستشوي كف، بطري ها، جعبه ها، وسايل نقليه، تجهيزات و مخازن كارخانه و هم چنين درون تانكرهاي حمل و ذخيره سازي شير به كار مي رود.

شستشوي مخازن خط توليد در سه مرحله انجام مي شود. اين مراحل عبارتند از :

آبكشي مقدماتي براي حذف مواد خام يا محصولات خارج شده از تجهيزات

شستشوي سطوح تجهيزات تميز شده در مرحله اول با استفاده از آب داغ حاوي مواد قليايي

در نهايت شستشوي سرد پاياني براي آبكشي و حذف باقيمانده مواد قليايي سوزش آور

انواع  فاضلاب صنايع لبني:

۱- آب مصرفي در طي فرايند توليد كه شامل آب به كار رفته براي سرد كردن و گرم كردن فرايندها است. اين فاضلاب ها معمولاً عاري از آلاينده بوده و با حداقل تصفيه مي توان آن ها را مورد استفاده مجدد قرار داده و يا به درون كانال جمع آوري آب هاي ناشي از بارش، دفع نمود.

۲- فاضلاب ناشي از تميز كردن كه عمدتاً از تميز كردن تجهيزاتي كه در تماس با شير، محصولات شيري، ريخت و پاش شير و محصولات آن، آب پنير، آب ناشي از فشرده سازي پنير، آب نمك و آب ناشي از تجهيزات توليد و حتي خطاهاي بهره برداري است.

۳- فاضلاب بهداشتي كه به طور معمول مستقيماً به تصفيه خانه فاضلاب هدايت مي گردد.

فاضلاب صنایع لبنی حاصل از تميز كردن حاوي تعداد زيادي از عوامل استريل كننده و انواع مختلفي از پاك كننده هاي اسيدي و قليايي است. بنابراين pH فاضلاب به طور معني داري متغير بوده و به استراتژي تميز كردن تجهيزات بستگي دارد. عمده ترين تركيبات شيميايي كه براي تميز كردن تجهيزات به كار مي روند عبارتند از سود سوز آور، اسيد نيتريك، اسيد فسفريك و هيپوكلريد سديم. این مواد اثرات قابل توجهی در pH فاضلاب دارند. از دیگر نگرانی های مرتبط با شستشو و تمیز کردن تجهیزات خط تولید شامل مواد قابل تجزیه بیوشیمیایی(BOD) و اکسیژن مورد نیاز برای ترکیبات شیمیایی (COD) است.

فاضلاب صنايع لبني، عموماً در ميانه خط توليد ايجاد مي شود، بنابراين مقدار جريان و خصوصيات فاضلاب در كارخانجات مختلف، متفاوت است و به نوع محصول توليدي و روش بهره برداري از كارخانه بستگي دارد.

اين خصوصيات متفاوت روي انتخاب واحدهاي تصفيه فاضلاب صنایع لبنی تأثير مي گذارند. به طوري كه با تغييرات بارگذاري آلي، سيستم هاي بيولوژيكي انتخابي دچار مشكلات بهره برداري مي گردند.

راههای تصفيه فاضلاب صنايع لبني:

۱- تخليه به شبكه جمع آوري فاضلاب شهري جهت تصفيه در تصفيه خانه فاضلاب شهري

۲- حذف زايدات ويژه و نيمه جامد از فاضلاب در كارخانه.

۳- احداث تصفيه خانه در داخل كارخانه

تخليه مستقيم به شبكه فاضلابرو شهري

صنايع لبني معمولاً تابع قوانين خاصي در خصوص تخليه پساب هستند، اما اين قوانين كاملاً به نحوه تخليه فاضلاب و ظرفيت تصفيه فاضلاب شهري بستگي دارد.

تخلیه به فاضلابرو شهری بر پایه نرخ جریان فاضلاب، BOD5 ، جامدات معلق و کل فسفر تخلیه شده روزانه است. بعضی تأسیسات تصفیه فاضلاب شهری ممکن است درخواست کاهش شدت BOD فاضلاب صنعتی را داشته باشند.

گزينه هاي پيش تصفيه فاضلاب صنایع لبنی در كارخانه

الف- آشغالگیری

ب- کنترل pH

ج- تقلیل خصوصیات فاضلاب

د – حذف چربي، روغن و گريس

۱- چربي گيرهاي ثقلي

۲- شناورسازي با هوا و شناورسازي با هواي محلول

۳- هيدروليز آنزيمي FOG

روش هاي تصفيه اصلي فاضلاب صنايع لبني:

تصفيه بيولوژيكي يكي از بهترين روش هاي حذف مواد آلي از فاضلاب صنايع لبني است. با اين حال توليد لجن، به خصوص در فرايندهاي تجزيه هوازي، ممكن است هزينه دفع را افزايش دهد.

به دليل اينكه لجن توليدي مي تواند مواد آلي ويژه و فلزات سنگين را جذب سطحي نمايد، مشكلات حادتر مي شوند. با اين حال سيستم هاي تصفيه بيولوژيكي مزيت تجزيه ميكروبي مواد آلي پيچيده و جذب سطحي فلزات سنگين توسط ميكروارگانيسم ها را دارا است. فرايندهاي بيولوژيكي نسبتاً پيچيده نيستند و انعطاف زيادي در تركيب چندين واحد از آن ها براي ايجاد يك سيستم اختصاصي جهت تصفيه فاضلاب حاوي مواد آلي، وجود دارد.

الف- سيستمهاي بيولوژيكي هوازي

ب- سیستم های بیولوژیکی بی هوازی

پ- روش های تصفیه طبیعی

دفع لجن  

انواع مختلفي لجن در اثر تصفيه فاضلاب لبني توليد مي گردد. اين لجن ها شامل:

الف- لجن حاصل از ته نشيني اوليه فاضلاب كه مقدار آن معمولاً كم است.

ب- لجن حاصل از ته نشيني لخته هاي معلق بعد از تصفيه شيميايي فاضلاب خام.

ج- لجن تثبيت شده ناشي از فرايندهاي تصفيه بيولوژيكي كه ممكن است هوازي يا بي هوازي باشد.

د- لجن توليد شده در طي فرايند تصفيه پيشرفته (ثالثه) كه معمولاً براي حذف نهايي جامدات معلق و مواد مغذي پس از فرايند بيولوژيكي صورت مي گيرد.

طراحی و ساخت تصفیه فاضلاب کارخانه های لبنی هم به صورت پکیج تصفیه فاضلاب فلزی پرتابل و هم به صورت تصفیه خانه فاضلاب بتنی توسط گروه شرکت پرتو کنترل هوشمند قابل طراحی و اجرا می باشد. جهت کسب اطلاعات بیش تر با ما تماس بگیرید.

× مشاوره آنلاین