پارشال فلوم

پارشال فلوم دستگاه اندازه گيري جريان كانال باز است كه براي اندازه گيري جريان آب هاي سطحي، جريان هاي آبياري و جريان فاضلاب تصفيه خانه ها ساخته شده است.

پارشال فلوم يك ساختار هيدروليكي ثابت است كه براي اندازه گيري ميزان جريان حجمي در تخليه هاي صنعتي، خطوط فاضلاب شهري و جريان هاي پساب و پساب در تصفيه خانه هاي فاضلاب استفاده مي شود.

 انواع پارشال فلوم شامل جريان آزاد و غوطه وري مي باشد.

براي تعيين نوع آن از جدول پارشال فلوم استفاده مي شود.

با همگرا شدن ديواره هاي جانبي موازي در پارشال فلوم سرعت جريان افزايش مي يابد. در جريان آزاد، عمق آب در نقاط ويژه اي از بالادست گلويي مي تواند براي محاسبه ي نرخ جريان به كار رود. طراحي و ساخت پارشال فلوم تحت استانداردهاي ASTM D1941، ISO 9826:1992، JIS B7553-1993 مي باشد.

هنگام خريد پارشال فلوم توجه به استاندارهاي به كار رفته ضروري است. در مجموع 22 اندازه ي استاندارد از پارشال فلوم ساخته شده است كه دامنه ي جريان 1416/0 تا 92890 ليتر بر ثانيه را پوشش مي دهد. فروش پارشال فلوم توسط شركت پرتو كنترل هوشمند با رعايت استاندارهاي لازم انجام مي شود.

parshal flume1.1 500x500 - پارشال فلوم

مزاياي پارشال فلوم

در برخي كاربردها بسيار دقيق هستند.

تحت جريان كم دقت آن ماندگار است.

در هنگام غوطه وري مي تواند به اندازه گيري جريان ادامه دهد.

محدوديت هاي پارشال فلوم

در اندازه هاي كمتر از 1 فوت (در صورت استفاده در آبياري) مستعد گرفتگي مي باشد.

نصب آن در گودال هاي بسيار مسطح دشوارتر است.

اغلب نسبت به ساير فلوم ها، هد بيشتري در بالادست جريان دارد.

محاسبه­ي دبي تخليه

براي اندازه گيري دبي در كانال هاي رو باز، اطلاعاتي لازم است:

اندازه ي فلوم (اندازه ي پارشال فلوم ها با اندازه ي عرض گلويي سنجيده مي شوند)

هد در نقطه ي اوليه (Hb) و نقطه ي ثانويه (Ha)

نسبت غوطه وري Ha/Hb

بايد بدانيم فلوم جريان آزاد يا جريان غوطه وري را تجربه مي كند.

با استفاده از اين اطلاعات و معادله ي مناسب جريان آزاد يا غوطه وري مي توان سرعت جريان را محاسبه كرد.

بايد توجه داشت اين محاسبات براي زماني است كه ساخت پارشال فلوم به درستي انجام شده و پس از نصب از موقعيت خود جابجا نشده است.

اندازه ي فلوم

پارشال فلوم شبيه ساعت شني است. باريك ترين قسمت فلوم به عنوان گلويي تعريف مي شود.  پارشال فلوم ها ابعاد ثابت و مشخصي ( بر اساس استاندارد ASTM D 1941, ISO 9826 ) دارند كه هنگام خريد پارشال فلوم بايد مورد توجه قرار گيرد. تا زماني فلوم ها مطابق استاندارد ها باشند، اندازه ي فلوم را مي توان فقط با عرض گلويي (w) بررسي كرد.

Pages from imc 750 ii final - پارشال فلوم

عمق Ha و Hb

مكان هايي براي اندازه گيري هد اوليه و ثانويه مي باشند كه سطح مرجع صفر براي آنها كف قسمت ورودي (جايي كه همگرايي رخ مي دهد) است و Hb پايين تر از اين سطح مرجع قرار دارد.

نسبت غوطه وري

نسبت غوطه وري يك فلوم در واقع نسبت هد در پايين دست جريان به هد در بالادست جريان تعريف مي شود. از اين نسبت استفاده مي شود تا مشخص شود جريان در پارشال فلوم در كدام دسته قرار مي گيرد.

1280px Parshall Flume.svg  - پارشال فلوم

انواع جريان در پارشال فلوم

دو جريان آزاد و غوطه ور مي تواند در پارشال فلوم رخ دهد.

جريان آزاد

جريان آزاد در فلوم زماني رخ مي دهد كه آب برگشتي در فلوم وجود ندارد. اولين مزيت جريان آزاد اين است كه ارتفاع سطح فقط در يك نقطه اندازه گيري مي شود (نقطه ي اوليه ي اندازه گيري، Ha در ورودي فلوم و بالادست گلويي براي محاسبه ي ميزان جريان است.)

تحت جريان آزاد يك پديده ي شناخته شده كه پرش هيدروليكي يا موج ايستاده نام دارد در پايين دست فلوم رخ مي دهد. شكل گيري پرش هيدروليكي پايين دست فلوم نشانه ي خوبي است و بيانگر اين مطلب است كه فلوم تحت جريان آزاد عمل مي كند.

جريان غوطه ور

جريان غوطه ور زماني اتفاق مي افتد كه سطح آب پايين دست فلوم بالا آمده تا جريان از طريق فلوم را كاهش دهد. وقتي مقاومت در برابر جريان پايين دست كانال براي كاهش سرعت خارج شدن از فلوم كافي باشد، عمق جريان افزايش مي يابد و باعث ايجاد اثر آب برگشتي مي شود، به طوريكه آب نمي تواند با سرعت كافي از فلوم خارج شود.

برخلاف جريان آزاد، جريان غوطه وري مستلزم اندازه گيري هد در نقطه ي اوليه (Ha) و نقطه ي ثانويه (Hb) است. نسبت هد پايين دست به هد بالادست، Ha/Hb كه به صورت درصد بيان مي شود، نسبت غوطه وري است. تحقيقات نشان داده است كه تخليه مطابق جدول پارشال فلوم تا زماني كه نسبت غوطه وري از مقدار بحراني (انتقال غوطه وري ) فراتر نرود، كاهش نمي يابد.

parshal chart - پارشال فلوم

وقتي نسبت غوطه وري از St كمتر باشد، جريان آزاد رخ مي دهد. تعيين غوطه وري پارشال فلوم به صورت چشمي مي تواند دشوار باشد. همچنين تعيين دقيق محل Hb كار دشواري است زيرا جريان آشفته است و مي تواند به سرعت نوسان كند. فروش پارشال فلوم توسط متخصصين شركت پرتو كنترل هوشمند با توجه به نيازمنديهاي مشتريان انجام مي پذيرد.

× مشاوره آنلاین