سختیگیر - پروژه سختیگیر
14 - پروژه سختیگیر
11 - پروژه سختیگیر

پروژه سختیگیر طراحی سیستم تصفیه آب و فاضلاب شهری و اجرای پروژه فیلترینگ پسماند صنعتی و فاضلاب خانگی توسط شرکت پرتو کنترل هوشمند:

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب پوکه سازی اراک اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

11 500x480 - پروژه سختیگیر
14 500x480 - پروژه سختیگیر
سختیگیر 500x480 - پروژه سختیگیر

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب پارک ارم اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب پلیمر گلپایگان اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب مس سرچشمه اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب سازمان منطقه آزاد ارس اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب شهرداری پردیس اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب بندر آبادان اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

روژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب بیمارستان چناران اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب بیمارستان تربت جام اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب بیمارستان رامهرمز اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب بیمارستان شفا اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

پروژه سختی گیر تصفیه آب و فاضلاب بیمارستان رازی اجرا شده توسط تیم نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شرکت پرتو کنترل هوشمند

اطلاعات پروژه
موضوع پروژه

سختیگیر

اجرا شده

12 پروژه

× مشاوره آنلاین