آب و آلوده کننده های آب از جمله چالش های مورد اهمیت ايران و جهان است. به طور معمول، آب هايی که ميزان BOD آن ها برابر 5 ميلی گرم اکسيژن در هر ليتر يا بيشتر باشد، کاملا آلوده به حساب می آيند. اگر آب دارای طعم و بوی خاصی باشد، وجود آلاينده های آب را برای ما حتمی می کند. با محدود کردن منشاء انواع آلاينده های آب می توان حتی المقدور به بهبود کيفيت منابع آبی دست يافت.

آلودگی آب و انواع آن

انواع آلودگی آب ، شامل آلودگی آب های سطحی و آب های زيرزمينی است. آلودگي اين منابع به صورت آلودگی شيميايی، ميکروبی و آلودگی با مواد زائد است. می توان به انواع آن، آلودگی نقطه ای و غير نقطه ای نیز اشاره کرد.

آلودگی آب های سطحی شامل آلودگی آب های طبيعی در سطح زمين است. منظور از آب های سطحی، رودخانه ها، درياها و اقيانوس ها می باشد. مواد خطرناک در تماس با اين آب ها به آن وارد می شود. سپس درون آن حل شده يا بصورت فيزيکی مخلوط می شوند.

از ديگر انواع آلودگي ها، آلودگی آب های زيرزمينی می باشد. اين نمونه آلودگی از طريق استفاده بشر از حشره کش ها و مواد شيميايی در خاک ها صورت می گيرد. اين مواد توسط باران وارد آب های عمیق شده و باعث آلودگی آب می شوند. اگر آب زيرزمينی تا حدود 10 متری سطح زمين، وجود داشته باشد، امکان آلوده شدن آن زياد است.

از ديگرانواع آلودگی آب، می توان  به آلودگی نقطه ای و آلودگی غير نقطه ای اشاره کرد. اگر آلودگی از يک منبع منفرد و تکی وارد شود، مانند نشت روغن، آلودگی نقطه ای محسوب می شود. اگر آلودگی از چند منبع ايجاد شود، منظور آلودگی غير نقطه ای می باشد.

آلودگی-آب-های-سطحی

طبقه بندی آلاینده های آب

آلوده کننده های آب برای محيط زيست و موجودات زنده از جمله انسان، نامطلوب است. طبقه بندی آلاينده های آب مواردی دارد. این موارد شامل آلاينده های شيميايی، آلاينده های بيولوژيکی، آلاينده های فيزيکی و آلاينده های حرارتی می باشد. ذيلا به شرح آن ها می پردازيم.

آلاينده های شيميايی

مواد شيميايی وارد طبيعت می شود. پس از انجام واکنش های متعدد با ساير مواد، در نهايت تاثير نامطلوبی را بر محيط زيست خواهد داشت. در جوامع صنعتی بيشترين مقدار آلاينده ها در گروه آلاينده هاي شيميايی قرار مي گيرد. دليل آن وجود تعداد زياد کارخانجات صنعتی می باشد. از جمله مهمترين آلاينده های شيميايی می توان به موارد زير اشاره کرد.

 • فاضلاب کارخانجات
 • باران های اسيدی
 • کودهای شيميايی و حشره کش
 • فلزات سنگين از قبيل آهن، مس، کادميوم، سرب، کروم، نيکل و …
 • مواد شوينده خانگی و صنعتی
 • ضايعات راديواکتيوی
 • پالايشگاه ها و پمپ بنزين
 • داروسازی
آلاينده های بيولوژيکي

هنگاميکه آلاينده های آب از طرق مختلف وارد طبيعت می شوند، رشد باکتريها شروع می گردد. در نتیجه فعاليت های بيولوژيکی آغاز می شود. از اين قبيل می توان به موارد زير اشاره کرد.

 • فاضلاب بيمارستانی و مراکز درمانی
 • آلودگی آب با فاضلاب کشتارگاه ها
 • فاضلاب خانگی
آلاينده های فيزيکی آب

آلاينده های فيزيکی نيز سبب آلوده شدن محيط زيست می شود. ورود آلاينده های فيزيکی آب به درياها، درياچه ها و منابع آبی ديگر، سبب ايجاد تغييرات در آب آن ها خواهند شد. از جمله این آلاينده ها، تکه های مواد غذايی، زباله، بطری های پلاستيکی، تکه های پارچه، شاخ و برگ، شن و ماسه می باشند.

آلاينده های حرارتی

افزايش دمای آب منجر به کاهش اکسيژن محلول در آب می شود، که نوعی آلاينده آب محسوب می شود. اين موضوع سبب کاهش مستقيم کيفيت آب می شود. در نتيجه هرگونه افزايش دمای آب در صنايع مختلف، نوعی آلاينده آب به حساب می آيد.

آبی که برای خنک کردن نيروگاه های برق، کارخانجات و کارگاه های توليدی استفاده می گردد، منبعی از آلودگي آب می باشد.

عوامل موثر در آلودگی آب

از جمله عوامل موثر در اين زمينه، می توان به رشد صنعت و کارخانجات، از طريق پيشرفت و توسعه کشورها اشاره کرد. مواد آلی، غيرآلی، معدنی، انواع باکتری، ويروس و ذرات معلق به آب های زيرزمينی و آب های سطحی وارد می شوند. اين مسائل تهديدی بزرگ برای سلامتی محيط زيست و انسان محسوب می گردد.

شرکت پرتو کنترل هوشمند، به دليل  اهميت  مسئله آلودگی آب، توانسته محيطی را برای جلوگيری از اين مورد حياتی فراهم آورد. این شرکت آماده مشاوره در بخش های مختلف آب و فاضلاب می باشد.