روش USBF در تصفیه فاضلاب چیست؟

روش USBF در تصفیه فاضلاب سیستمی از نوع لجن فعال متعارف است. این سیستم به صورت ترکیبی از لجن و فاضلاب در واحد آنوکسیک با جریان رو به بالا است. این روش برای کاهش مواد آلی بوده و از جمله روش های تصفیه بیولوژیکی می باشد. این نوع روش تصفیه، فیلتراسیون جریان رو به بالا به همراه بستر لجن است. مواد آلی، نیتروژن و فسفر که به صورت محلول در پساب های صنعتی و بهداشتی است، با قدرت بالایی توسط این روش حذف می شوند. شایان ذکر است که در این روش تلفیقی از شرایط بی هوازی و هوازی فراهم می شود. در این روش بخش بی هوازی دارای لجن، به حذف ازت و نیتروژن می پردازد. دیگر مواد آلی در بخش هوازی زلال ساز کاهش می یابند.

Modern wastewater treatment plant of chemical factory at night. Water purification tanks

کاربرد روش USBF

این روش می تواند BOD را کاهش داده و به انجام دنیتریفیکاسیون، نیتریفیکاسیون و حذف ازت و فسفر با هزینه کم و اشغال فضای اندک مؤثر واقع شود.

مراحل انجام روش USBF

در ابتدا فاضلاب که شامل فسفر، نیتروژن، مواد آلی و غیره می باشد، از قسمت پایینی مخزن USBF به بخش هوازی وارد می شود. در قسمت بی هوازی لایه هایی وجود دارد که از جنس لجن فعال برگشتی است. با برخورد پساب به لایه لجن، مخلوطی شکل می گیرد. به کمک میکروارگانیسم های بی هوازی عمل دنیتریفیکاسیون و نیتریفیکاسیون جهت تجزیه نیتروژن، فسفر و ازت انجام می گیرد. این مرحله با توجه به نوع و مقدار مواد آلی در حدود ۵ ساعت طول می کشد.

مزایای تصفیه فاضلاب به روش USBF

۱) سرعت در تثبیت فرآیند

۲)آبگیری آسانتر از لجن

۳)کاهش هزینه سرانه تصفیه فاضلاب

۴)لجن مازاد کمتر و تثبیت شده تر

۵)انعطاف هیدرولیکی تصفیه فاضلاب به روش USBF

۶)بی بو بودن فرآیند تصفیه فاضلاب به روش USBF

۷)کاهش هزینه های نگهداری و راهبری

usbf-wastewater-treatment--

ساختار پکیج تصفیه فاضلاب به روش USBF

اجزاء پکیج تصفیه فاضلاب به روش USBF از این اجزا تشکیل شده است:

۱)آشغالگیر

۲)ایستگاه پمپاژ

۳)پکیج فلزی

۴)سیستم تولید و توزیع هوا

۵)سیستم آماده سازی و تزریق محلول کلر

۶)تابلو کنترل