SDI (Silt Density Index )، شاخصی جهت اندازه گیری میزان کلوئید ها و ذرات معلق در بررسی کیفیت آب ورودی به سیستم اسمز معکوس می باشد. این پارامتر تعیین کننده کمیت و کیفیت تجهیزات پیش تصفیه سیستم RO است. SDI آب ورودی به سیستم، پس از پایش و کنترل جریان آب ورودی و اندازه گیری اختلاف فشار بین اجزاء سیستم، باید زیر ۳ باشد.

اگر منبع آب ورودی به سیستم RO، آب جاری بر سطح زمین باشد، این شاخص می بایست روزانه ۲ تا ۳ بار مورد اندازه گیری قرار گیرد.

در زیر به توضیح دقیقی راجع به تعریف SDI می پردازیم:

SDI چیست

در تعربف SDI چیست ، باید عنوان کرد

که،‌ درصد کاهش حجم جریان آب عبوری از یک فیلتر دارای حفره هایی با اندازه ۰/۴۵ میکرون با فشار psi ۳۰  و به مدت ۱۵ دقیقه می باشد.

استاندارد ASTM D 4189-82، روش اندازه گیری و تست SDI را به طور دقیق توضیح می دهد.

هنگامی که SDI آب ورودی زیر ۳ باشد، منبع این آب از چاه های عمیق است. در این صورت از تجهیزات پیش تصفیه استفاده نمی شود. ولی هنگامی که SDI بالای ۶ باشد، منبع آب رو زمینی بوده و استفاده از پیش تصفیه بسیار مهم است. آب شیرین کن ها و سیستم های اسمز معکوس برای شیرین سازی آب دریا استفاده می شوند. در این سیستم ها پیش تصفیه خیلی قوی به کار گرفته می شود. زیرا میزان SDI آب دریا بسیار بالا و متغیر می باشد.

اجزاء دستگاه اندازه گیری شاخص تراکم سیلت(SDI)

۱)اتصالات

۲)شیر تنظیم فشار

۳)فشارسنج psi ۷۰-۱۰ (۱ الی ۵ بار)

۴)صافی با اندازه منافذ ۴۵/۰ میکرومتر و با قطر ۴۷ میلیمتر

۵)محفظه نگهدارنده صافی با قطر ۴۷ میلیمتر

۶)شیر قطع و وصل جریان

Related Posts