صنایع مواد شوینده

وجود صنایع مواد شوینده توانسته در زندگی روزمره انسان ها نقش بزرگی را ایفا نماید. اجزاء اصلی این مواد مورد استفاده روزمره، مواد آلی هستند. نوع مواد شوینده به اصطلاح مواد شیمیایی فعال در سطح می باشند. مواد حاصل از این صنایع به وسیله کاهش تنش سطحی آب، منجر به تجزیه آلودگی ها می شوند. دفع پساب کارخانه صنایع شوینده، چه از نظر مصارف خانگی و چه از نظر کارخانجات سازنده، مشکلات زیست محیطی بسیاری را ایجاد می کند.

پساب تصفیه فاضلاب صنایع شوینده

از جمله مسائلی که استفاده از این مواد ایجاد می کند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) وقوع پدیده یوتریفیکاسیون(یوتریفیکاسیون چیست؟) به لحاظ افزایش فسفات

۲) کاهش اکسیژن محلول آب

۳) تولید کف فراوان

۴) پدید آمدن واکنش های فیزیولوژیکی در مصرف کنندگان آب های حاوی مواد شوینده

۵) بدبو شدن آب های دارای مواد شوینده

۶) آلودگی آب های زیرزمینی

۷) عدم تجزیه پذیری مناسب

وجود مشکلات زیست محیطی سبب شده که برای تصفیه فاضلاب کارخانه شوینده از روش های پیش تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی به صورت توامان استفاده شود.

مسمومیت-با-مواد-شوینده-

مشکلات زیست محیطی ناشی از مواد شوینده

۱)مشکلات ناشی از مواد سازنده دترجنت ها

۲)مشکلات ناشی از سورفاکتانت(سورفاکتانت چیست؟) ها که به نام عوامل جذب سطحی شناخته می شوند.

۳)مشکلات ناشی از فسفر

بر اثر انحلال مواد این صنعت در آب، پیوندی میان این مواد با موادی که موجب سختی آب می شوند، برقرار شده که خاصیت قلیایی به آب می دهد.

تصفیه-پساب-صنعت-مواد-شوینده

خصوصیات فاضلاب صنایع شوینده

در فاضلاب صنایع شوینده پارامتر هایی دخیل هستند. مهمترین پارامتر های فاضلاب صنایع شوینده به شرح زیر است:

مقادیر

واحدعنوان

310

NTU

کدورت

500-4000

mg/LBOD

3000-60000

mg/L

COD

435mg/L

مواد فعال سطحی

10200mg/L

TSS

11

pH

کارخانه-تولید-مواد-شوینده

روش های تصفیه فاضلاب صنایع شوینده

یکی از مشکلاتی که مواد شوینده ایجاد می کند، ناشی از سورفاکتانت ها است. برخی از روش های معمولی جهت حذف این عوامل را می توان به قرار زیر نام برد: ترسیب شیمیایی، روش های بیولوژیکی مختلف، شناورسازی، اکسیداسیون، جذب سطحی، تصفیه به کمک لجن فعال، انعقاد و لخته سازی، تکنولوژی غشایی و تجزیه شوینده ها به کمک اشعه فرابنفش.

پر خطر بودن این آلاینده ها روش تصفیه بیوفیلمی را نیز مورد توجه قرار داده است.

در فرآیند جذب سطحی، حذف رنگ از فاضلاب مواد شوینده بسیار حائز اهمیت است. همچنین زمان ماند هوادهی در فرآیند لجن فعال برابر ۲۰ ساعت است. در این مدت زمان می توان ۹۰ درصد این مواد را توسط سیستم هوادهی گسترده حذف نمود.

در فرآیند شناورسازی، به کمک هوادهی به مدت ۷۵ دقیقه، میزان حذفی مواد شوینده از فاضلاب برابر ۷۵ درصد می باشد. این روش فیزیکی است و برای جدا نمودن مواد معلق جامد، گریس و روغن است.

همچنین برای حذف مواد شوینده در حد بالا، از روش انعقاد و لخته سازی استفاده می شود. در این روش به کمک کلرید آهن می توان تا ۸۲٪ مواد فعال سطحی را حذف نمود.

--پکیج-تصفیه-فاضلاب-صنایع-شوینده

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع شوینده

یکی از تخصص های شرکت پرتو کنترل هوشمند، تهیه و آماده کردن پکیج تصفیه فاضلاب صنایع شوینده می باشد. شرکت ما مفتخر است که آماده ارائه مشاوره و خدمت رسانی در این زمینه به سراسر کشور می باشد.