خصوصیات فاضلاب تولیدی نوشابه

فاضلاب تولیدی نوشابه متشکل از شربت و نوشابه دفع شده در فاضلاب می باشد. آب حاصل از شستن قوطی ها و بطری ها که دارای مواد قلیایی و دترجنت ها بوده، فاضلاب این صنعت است. همچنین مواد روان کننده مورد استفاده در صنایع ماشین آلات و تجهیزات نوشابه سازی نیز، فاضلاب این بخش از صنعت را تشکیل می دهد.

مهمترین آلاینده های این فاضلاب عبارتند از:

نیترات، پتاسیم، سدیم، فسفات، کل جامدات معلق TSS و BOD و COD.

اگر مواد آلی فاضلاب زیاد باشد، نشانه قابلیت تصفیه پذیر بودن بی هوازی این نوع فاضلاب ها است. وجود این نوع آلاینده ها، تصفیه فاضلاب صنعت نوشابه سازی به روش تصفیه بیولوژیکی را ممکن می سازد.

تصفيه-فاضلاب-صنايع-نوشابه-سازي

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب نوشابه سازی

به علت وجود مواد آلی در فاضلاب صنعت نوشابه سازی، تصفیه بیولوژیکی روشی متداول می باشد.

همان گونه که مستحضرید روش تصفیه بی هوازی نسبت به روش تصفیه هوازی ارجحیت بسیار دارد. BOD و COD فاضلاب این صنعت زیاد نیست. بنابراین  بخش بزرگی از تصفیه پساب نوشابه سازی از طریق روش بی هوازی صورت می گیرد.

همچنین با تصفیه بی هوازی، میزان BOD و COD را به مقدار زیادی کاهش می دهیم. پس از آن با فرآیند هوازی میزان این پارامتر ها را به حد استاندارد در محیط زیست می رسانیم. تصفیه بیولوژیکی در صنعت نوشابه سازی، واحد های آشغالگیری، خنثی سازی، متعادل سازی، تصفیه بی هوازی و هوازی، جداسازی لجن و دفع لجن را شامل می شود.

برخی مواقع برای کم کردن محتویات مواد آلی، قبل از اینکه فاضلاب به مرحله تصفیه بیولوژیکی برسد، از تصفیه شیمیایی و فیزیکی استفاده می کنند.

روش غالب برای تصفیه فاضلاب صنعت نوشابه سازی، شناورسازی به کمک هوای محلول است که به جای حوض ته نشینی به کار می رود. روش حوض ته نشینی بسیار رایج است. این امر به دلیل وجود مقدار قند بالایی است که به سبب قوی تر شدن رشد باکتری های رشته ای که دانسیته پایینی دارند، انجام می شود.

برای اینکه یک تصفیه مناسب صورت گیرد، نیازمند تماس بین فاضلاب و میکروارگانیسم ها می باشیم. در این میان غلظت مناسبی از مواد مغذی و اکسیژن محلول نیز نیاز می باشد. همچنین می توان جهت خارج کردن جامدات بیولوژیکی و از بین بردن مواد آلی، از راکتور های غشایی هوازی MBR استفاده کرد.

خصوصیات-فاضلاب-تولیدی-نوشابه

فرآیند تصفیه هوازی رشد معلق

فرآیند های مورد اشاره در این زمینه لاگون های هوادهی، راکتورهای ناپیوسته متوالی SBR و فرآیند های لجن فعال می باشند. فاضلاب های صنعت نوشابه سازی این خاصیت را دارا می باشند که زمان تماس آن ها با میکروارگانیسم ها بسیار بیشتر از فاضلاب خانگی است. زمان ماند جامدات SRT و زمان ماند هیدرولیکیHRT در این نوع فاضلاب بسیار مورد اهمیت هستند.

منابع اصلی پساب نوشابه سازی

1) فاضلاب مرجوعی محصول

در این مرحله مقادیر زیادی BOD تولید می گردد. قوطی ها، بطریها و یا شیشه هایی که سالم نیستند، آنهایی که زیاد یا کم پر می شوند، و یا مشخصات ندارند، برگشت می خورند. این محصولات کنار گذاشته شده و تخلیه شده و محتوای داخل آن ها به فاضلاب برگردانده می شود.

2) فاضلاب سیستم گندزدایی

مواد این قسمت، منبع اصلی و مهم تولید BOD نیستند. زیرا بیشتر مواد شیمیایی برای ضدعفونی، با غلظت های اندک استفاده می شوند.

3) فاضلاب تهیه شده از اتاق شربت

50% BOD موجود در فاضلاب کارخانه نوشابه سازی، حاصل از این اتاق است و علت آن غلظت شکر در شربت می باشد.

4) فاضلاب ناشی از عملیات پر کردن

در این مرحله نیز مقادیر زیادی BOD وارد سیستم تخلیه فاضلاب می شود.